CYNGOR CYMUNED LLANSANFFRAID GLAN CONWY COMMUNITY COUNCIL
 Minutes of Council Meeting 16th September 2014
Present: Chairman Cllr. J. Spicer, Cllr P. Rogers, Cllr. Mrs.A.Parry, Cllr. D. Rees, Cllr. S. Lesiter-Burgess, Cllr. O. Evans-Jones, Cllr. D. Worsley, Cllr. A. Williams, Cllr. G. Rees and Mr R. C. Warford. The meeting began with a welcome for new councillor Mr. A. Williams. 1. Apologies: Cllr.A.ap Huw Humphreys, Cllr. C. P. Barton, Cllr. S Edmondson
2. Minutes: The minutes of the last meeting were agreed with one addition to 3.v):- Meetings will be rotated between Bryn Ebeneser and Cae Ffwt until the next AGM, from that point they will return to Bryn Ebeneser for all meetings.
3. Matters Arising:
i) 27/05/2014 8.1 The money the council pays for upkeep of the bus shelters is put aside and is only assigned for use on 4 Glan Conwy bus shelters. The clerk was informed that the council should ask for repairs/cleaning to take place and then the money is used. A decision was made that council would request all but £1000 be returned and that we determine how much has been paid in over the years.
ii) 8/7/2014 8.iv Replacement street lights have not yet been provided for the A470 because there is a plan to put new design economic/ecological lights in place next year.
iii) 8/7/2014 8.ii The dog warden agreed to visit the Tyn y Celyn area of the village to look out for animals that were off the lead and not under supervision. Hopefully his presence in the area will have an effect.
iv) The council agreed that councillors should be allowed to claim an annual allowance for expenses. It is up to individual councillors if they wish to opt out of receiving those allowances.
4. Planning Outcomes: Outline planning permission has been granted for 0/40772. 31 houses on Llanrwst Road.
5. Finance:
5. Finance: In: Interest to D/A £1.63 Precept £9667.00
Out: Glan in Bloom £150 Zurich Insurance £519.34 SLCC £64 CCBC £2223.80 Urdd/Patagonia trip (chairs fund) £200 Glan Conwy Scouts and Guides £1000 Glan Conwy Comm. Action Group £500
Total in accounts 16/09/14 C/A £13262.18 D/A £17395.25 Scottish Widows Acc. £13,130.20 6.

Correspondence:
i) The scout hut is in need of maintenance, some councilors were already aware of problems with plumbing and the sceptic tank. It was agreed to provide £1000.
ii) Daffydd Evans £200 donation from the Chairs’ fund – council needs evidence that the rest of the money has been raised, or a method to pay the money direct to the organisers.
iii) The Glan Conwy Community Action Group would like a donation to assist with the running of this years’ fireworks display.
iv) The Council had agreed to fund electrical work at the school to the sum of £2000, the total bill was £2223.80, it was agreed to fund the total sum.
 v) Urdd Gobaith Cymru were looking for a donation to the running of the Eisteddfod (Caerffili) – they had not included a balance sheet. vi) A letter regarding the Community Capacity Building Officer was circulated.
vii) PCSO Jill Buerdsall wanted to thank the community for their efforts on Glan Conwy Community Clean Up day which she believed to have been a great success.
viii) A letter has been received from the Wales Audit Office to inform all councils of a £30 refund upon return of the attached form.
ix) A letter from ex councillor Christine Evans was read out, she was unhappy that Council matters were being discussed openly on social media by councillors. The Chair will look in to the matter of social media and the council.

7: County Councillor’s Report: Cllr. Graham Rees gave an update on the A470 crossing point and highlighted the potential of a merger between the councils of Conwy and Denbighshire. The matter of the money raised from the sale of the memorial hall was discussed and members agreed that they felt that the Community Council was the most suitable body to be made trustees for the sum raised.

8. Local Matters:
i) Cllr. O. Evans Jones wanted to know what was happening to Felin Isaf at Ffordlas, the chair offered to research this.
ii) Cllr. A. Parry felt that voting cards should have been sent out to everyone at the recent community council election, after discussion the Clerk said that next time there was an election he would make sure this decision was made at the start of the process.
iii) Cllr. D Worsley passed on a request that a litter bin be supplied for the top end of the park, near the bench.
iv) Cllr P. Rogers reported back from a recent Rural Development meeting. At this meeting the security cameras had been discussed, including the question of annual payments.
v) Cllr. A. Williams was concerned at damage occurring to the path in the cemetery which appeared to have been caused by a large vehicle (4x4?). Cllr. D. Rees and Cllr. G. Rees offered to look in to the matter further.
vi) Cllr. S. Lesiter-Burgess wanted to know if a hedge or fence for the Llewelyn Avenue side of the park was a possibility, to help prevent young children from running in to the road. It was felt that this was very unlikely to be funded.

Date of Next Meeting - 21/10/2014 at Cae Ffwt.

Planning Applications:

CYNGOR CYMUNED LLANSANFFRAID GLAN CONWY COMMUNITY COUNCIL Cofnodion o’r Cyfarfod Medi 16eg, 2014

Presennol: Cadeirydd - Cyng.J.Spicer, Cyng.Ms.P.Rogers, Cyng.Mrs.A.Parry, Cyng.D.Rees Cyng.Mrs.S.Lesiter-Burgess, Cyng.O.Evans-Jones, Cyng. D. Worsley, Cyng.A.Williams, Cyng.G.Rees a Mr R. C. Warford. Dechreuwyd y cyfarfod trwy groesawu’r cynghorydd newydd, Mr.A.Williams 1.Ymddiheuriadau: Cyng.A.ap Huw Humphreys, Cyng.C.P. Barton, Cyng.Mrs.S.Edmondson

2. Cofnodion: Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol gydag un ychwanegiad i 3.v): Bydd y cyfarfodydd yn cyfarfod bob yn ail yn Festri Bryn Ebeneser a Chae Ffwt hyd y cyfarfod blynyddol nesaf ac yna’n dychwelyd i Fryn Ebeneser ar gyfer pob cyfarfod.

3. Materion yn Codi o’r Cofnodion:
i) 27/05/2014 8.1 Mae’r cyllid a delir gan y cyngor tuag at gynnal a chadw’r arosfeydd bws yn cael ei gadw i un ochr ar gyfer y pedwar arhosfa yng Nglan Conwy. Dywedwyd wrth y clerc fod gofyn i’r cyngor ofyn am gael glanhau/atgyweirio ac fe ddefnyddir yr arian wrth gefn. Penderfynwyd gofyn am yr arian yn ôl, ond gadael £1000 yn y pot, ac yna cawn benderfynu faint sydd wedi ei dalu i’r pot dros y blynyddoedd.
ii) 8/7/2014 8.iv Nid yw lampau stryd ar gyfer yr A470 wedi eu gosod gan fod cynllun mewn llaw i osod rhai gyda chynllun sydd yn well i’r amgylchedd ac yn rhatach i’w rhedeg y flwyddyn nesa.
iii) 8/7/2014 8.ii Y Warden Cŵn wedi cytuno i ymweld â Thy’n Celyn i geisio gweld cŵn oddi ar eu tennyn a heb fod dan reolaeth. Gobeithir y bydd ei bresenoldeb yn effeithiol. iv) Cytunodd y cyngor fod gan y cynghorwyr hawl i wneud cais blynyddol am dreuliau. Mae i fyny i’r unigolyn wneud os ydyw am eithrio o dderbyn y treuliau.

4. Canlyniadau Ceisiadau Cynllunio: 0/4772 Adeiladu 31 tŷ ar Ffordd Llanrwst Caniatawyd
5. Cyllid: I Mewn: Llog y CC £1.63 Archebiant £9667.00
Allan Llan Mewn Lliw £150.00 Zurich £519.34 CCCLl £64.00 Trip Urdd/Patagonia (Cronfa’r Cadeirydd) £200.00 Sgowtiaid a ‘Guides’ Glan Conwy £1000.00 Grŵp Gweithredu Cymunedol Glan Conwy £500.00
Balans yn y Banc 16/09/14 C/Rh: £13262.18 C/C: £17395.25
Scottish Widows: £13130.20

6. Gohebiaeth:
i) Mae Canolfan y Sgowtiaid angen gwaith cynnal a chadw, roedd rhai cynghorwyr yn ymwybodol o’r broblem gyda’r gwaith plymiwr â’r tanc septig. Cytunwyd i gyfrannu £1000.
ii) Dafydd Evans i dderbyn £200 o Gronfa’r Cadeirydd- y cyngor angen tystiolaeth fod gweddill yr arian wedi ei gasglu neu ffordd i’w cyfraniad fynd yn syth i’r trefnwyr..
iii) Grŵp Gweithredu Cymunedol Glan Conwy yn gofyn am rodd tuag at redeg y ‘tân gwyllt’ eleni.
iv) Roedd y cyngor wedi cytuno i gyllido gwaith trydanol yn yr Ysgol hyd at £2,000. Roedd y bil terfynol yn £2223.80 ac fe gytunwyd i dalu’r cyfan.
v) Yr Urdd yn gofyn am rodd tuag at yr Eisteddfod yng Nghaerffili – nid oed mantolen i law.
vi) Cylchredwyd llythyr oddi wrth y Swyddog Adeiladu Cynhwysedd Cymunedol.
vii) Roedd SCCH Jill Buerdsall eisiau diolch i’r gymuned am eu gwaith yn ystod ‘Dydd Glanhau’r Llan’, credai ei fod wedi bod yn llwyddiant mawr.
viii) Derbyniwyd llythyr oddi wrth Swyddfa Archwilio Cymru’n dweud fod yna ad-daliad o £30 i bob cyngor os dychwelir y ffurflen amgaeedig.
ix) Darllenwyd llythyr oddi wrth y cyn-gynghorydd Christine Evans yn datgan ei bod yn anhapus fod cynghorwyr yn trafod materion perthnasol i’r cyngor ar y rhwydwaith cymdeithasol. Y Cadeirydd i edrych i mewn i’r mater o’r rhwydwaith cymdeithasol â’r cyngor.

7 Adroddiad y Cynghorydd Sirol: Rhoddodd Cyng.Graham Rees adroddiad am y diweddaraf parthed y groesfan ar yr A470 ac yn tynnu sylw at y posibilrwydd o gynghorau Sirol Conwy a Dinbych i uno. Trafodwyd y swm a godwyd trwy werthu’r Neuadd Goffa ac fe gytunodd yr aelodau mai’r Cyngor Cymuned fyddai orau i weithredu fel ymddiriedolwyr.

8. Materion Lleol:
i) Roedd y Cyng.Evans-Jones yn holi beth oedd yn digwydd yn Felin Isaf, Fforddlas, cynigiodd y Cadeirydd wneud gwaith ymchwil i’r mater.
ii) Teimlai Cyng.Mrs.Parry y dylai cardiau pleidleisio fod wedi eu dosbarthu i bawb yn yr etholiad cyngor cymuned ddiwethaf. Yn dilyn trafodaeth dywedodd y Clerc y byddai penderfyniad yn cael ei wneud ar ddechrau’r trafod y tro nesa y byddai etholiad.
iii) Cyng.Worsley yn gofyn am gael bin sbwriel wrth y fainc ochr uchaf i’r parc.
iv) Cafwyd adroddiad gan Cyng.Ms.Rogers ar gyfarfod diweddar o’r pwyllgor Datblygu Gwledig. Trafodwyd camerâu cylch cyfun, ynghyd a’r cwestiwn o’r taliadau blynyddol.
v) Mynegodd Cyng.A.Williams bryder parthed cyflwr y lwybr yn y fynwent oedd yn edrych fel bod cerbyd mawr (4x4?) wedi ei achosi. Cytunodd Cyng. Rees a Cyng.G.Rees edrych i mewn i’r sefyllfa.
vi) Gofynnodd Cyng.Mrs.Lesiter-Burgess os oedd modd cael clawdd neu ffens ar ochr Teras Llewelyn o’r parc i rwystro plant rhag rhedeg i’r ffordd. Y teimlad oedd nad oedd llawer o bosibilrwydd cael cyllid i gyflawni hyn. Dyddiad y Cyfarfod Nesaf: 21/10/2014 yng Nghae Ffwt Ceisiadau Cynllunio: the main site.


 Last updated on 31 July 2013
Community Web Kit provided free by BT