CYNGOR CYMUNED LLANSANFFRAID GLAN CONWY COMMUNITY COUNCIL

Minutes of Council Meeting

27th May 2014

Present:

Chairman Cllr. J. Spicer, Cllr. Mrs. C. Evans, Cllr. Mrs. S.Edmondson, Cllr. H. Cunnah, Cllr.A.ap Huw Humphreys, Cllr P. Rogers, Cllr. C. P. Barton, Cllr. Mrs.A.Parry, Cllr. D. Rees and Mr R. C. Warford.

 

1. Apologies:

PCSO,   Cllr. S. Lesiter-Burgess, Cllr. O. Evans-Jones, Cllr. D. Worsley.

 

2. Minutes:

The minutes of the last meeting were agreed.

 

3. Matters Arising:

i)          23/3/2014 8.iii Following the email from NMWTRA, it was decided that the road sign which presently says Pentrefelin should say Fforddlas. This can be supported by reference to the naming of the nearby bus stop. Clerk to contact NMWTRA.

ii)         21.01.14-8.v Despite contacting ERF by both email and telephone there has still not been a response to the request for bins for dog mess on Trallwyn and Graig.

iii)        25/03/2014 8.ii A response from Lyn Jones with regard to the Oak Tree at Dolwyd was read out. The council was advised to contact the owner of the land. Cllr. Mrs.A.Parry will follow up on this matter.

iv)        22/04/2014 6.i CVSC membership is not required but has benefits such as free access to meeting rooms and hire of equipment such as P.A. systems. It was decided not to join at this stage.

 

4. Planning Outcomes:

    0/39992       ‘The Estuary’ Glan Conwy planning for 8 dwellings has been approved with conditions.

5. Finance:

a)               In:

Precept                                                                                    £9669

Lottery grant                                                               £649

            Interest to D/A                                                                        £0.35

           

                Out:                        J. A. Jones (audit)                               £60

                                                Clerk (Camera)                                    £114.99

                                                St. Ffraids                                           £1000

                                       Total in accountsC/A                             £8826.46

D/A                            £17,394.51                                       Scottish Widows Acc.              £13,130.20

 

6. Correspondence:

i)          It was agreed that the council would pay £60 to Mr. J. A. Jones for his work as internal auditor.

ii)         Following Glan Conwy football Club’s request for financial assistance, it was agreed to match fund the amounts collected at their presentation evening on June the 7th, to a maximum of £1000.

iii)        One Voice Wales – code of conduct course available to councilors on June 2nd at Corwen.

iv)        Ysgol Glan Conwy requested assistance for the funding of urgent electrical work at the school to enhance the safety of the classrooms, where too many extension cables for electrical equipment is becoming an issue. Council agreed to fund the bill up to a cost of £2,000. Clerk to research VAT relief.

v)         A letter was read out from Mrs. J Hodge thanking Cllr. P. Rogers for all her hard work at the Nant Conwy day club. She also thanked all the council for their contributions to the community.

           

7: County Councillor’s Report:

8. Local Matters:

i)       The question of the council’s £1,000 p.a. contribution to the upkeep of the bus shelters was raised by Cllr. P. Rogers. It was agreed to write to the council and ask for a breakdown of the last year’s spending on the upkeep of Glan Conwy’s four bus shelters.

ii)      The Village ‘clean up’ will take place on July 29th, organised by PCSO. There will be a skip at Maes Hyfryd

iii)        The play park on Church Street is full of weeds – needs tidying.

iv)     There has been a request to leave copies of the minutes of council meetings in the shop and public house, the clerk enquired as to how many copies would be required.

v)      Cllr. D. Rees gave an update on the position with regards to the skate park. The fees are rising significantly; there will need to be a ‘village consultation’ which will need to be correctly advertised; the WREN grant will need to have a small percentage ‘matched’ – Cllr. D. Rees was confident this could be found.

vi)        Glan in Bloom will go ahead on July 19th, Cllr. C. Evans had already begun organisation of the event.

vii)       Meeting venues to be placed on the next meeting agenda.

Date of Next Meeting -          08/07/2014 at Cae Ffwt.

 

Planning Applications:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYNGOR CYMUNED

LLANSANFFRAID GLAN CONWY

COMMUNITY COUNCIL

 

Cofnodion o’r Cyfarfod

 

Ebrill 27ain, 2014

 

 Presennol:

Cadeirydd - Cyng.J.Spicer, Cyng.Mrs.C.Evans, Cyng.Mrs.S.Edmondson, Cyng.H.Cunnah, Cyng.A.ap Huw Humphreys, Cyng.P. Rogers, Cyng.C.P. Barton, Cyng.Mrs.A.Parry, Cyng.D.Rees a Mr R. C. Warford.

 

1.Ymddiheuriadau:

PCSO, Cyng.Mrs.S.Lesiter-Burgess, Cyng.O.Evans-Jones, Cyng. D. Worsley,

2. Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarod blaenorol.

3. Materion yn Codi o’r Cofnodion:

i) 23/3/14.8iii Yn dilyn derbyn e-bost oddi wrth APGaChC, cytunwyd y dylai’r arwydd sy’n dangos ‘Pentrefelin’ ddangos ‘Fforddlas’. Gellir cadarnhau hyn trwy’r enw a roddwyd ar yr arosfa bws. Y Clerc i gysylltu ag APGaChC

ii)  21.01.14-8.v  Er i gysylltiad e-bost a galwad ffôn fod wedi digwydd, does dim ymateb oddi wrth yr adran parthed biniau baw cŵn yn Trallwyn a Graig.

iii) 21.01.14-8.ii Darllenwyd llythyr oddi wrth Lyn Davies parthed y goeden dderw yn Nolwyd. Awgrymodd y dylai’r cyngor gysylltu â pherchennog y tir. Cyng.Mrs.A.Parry i ddelio gyda hyn.

iv) 22/04/2014.6i  Does dim angen aelodaeth o GGGC ond mae manteision fel defnydd am ddim o ‘stafell cyfarfodydd a llogi offer fel uchelseinydd. Cytunwyd i beidio ymaelodi ar hyn o bryd.

4. Canlyniadau Ceisiadau Cynllunio:

            0/39992  ‘Yr Aber’, Glan Conwy  cynllun ar gyfer 8 tŷ wedi ei gytuno gydag amodau.

   

5. Cyllid:

            I Mewn:

            Archebiant                                                                              £9669.00

            Grant y Lotri                                                                           £649.00

Llog y CC                                                                               £0.35

            Allan

            J.A.Jones (Archwiliad)                                                           £60.00

            Clerc - Camera                                                                       £114.99

            Sant Ffraid                                                                              £1000.00        

                                                            Balans yn y Banc       C/Rh: £8826.46

                                                                                                   C/C: £17394.51

                                                                             Scottish Widows:  £13130.20

6. Gohebiaeth:

i)          Cytunwyd i dalu £60 i Mr.J.A.Jones am gynnal yr archwiliad mewnol.

ii)         Yn dilyn cais Clwb Pêl Droed Glan Conwy am gymorth, cytunwyd i gyfrannu’n gyfatebol â’r hyn a godir yn yr ymdrech ar Fehefin 8fed hyd at £1000.

iii)        Un Llais Cymru – cwrs Côd Ymddygiad ar gyfer cynghorwyr ar Fehefin 2il yng Nghorwen.

iv)        Ysgol Glan Conwy yn gofyn am gymorth ar gyfer gwaith trydanol brys i ddiogelu ‘r dosbarthiadau lle mae gormod o wifrau ychwanegol ar gyfer offer yn achosi problem. Cytunwyd i gyllido hyd at £2000 tuag at y gwaith. Y Clerc i ymchwilio i TAW.

v)                  Llythyr oddi wrth Mrs.J.Hodge yn diolch i Cyng.Ms.P.Rogers am ei gwaith yn ymwneud a Chlwb Nant Conwy. Diolchodd y cynghorwyr i gyd hefyd  am eu cyfraniad i’r gymuned.

7  Adroddiad y Cynghorydd Sirol:

8. Materion Lleol:

i)          Holodd Cyng.Ms.P.Rogers am gyfraniad y cyngor o £1000 tuag at gynnal yr arosfeydd bws. Cytunwyd i ysgrifennu at GBS Conwy i ofyn am ddadansoddiad o wariant y llynedd ar y pedwar arosfa sydd yng Nglan Conwy.

ii)         Bydd ‘Glanhau’r Llan’ yn digwydd ar Orffennaf 29ain, wedi ei drefnu gan y SCCH. Bydd sgip yn Maeshyfryd.

iii)                Mae’r parc chwarae yn Stryd yr Eglwys yn llawn chwyn – angen sylw.

iv)                Derbyniwyd cais am i gopïau o’r cofnodion gael eu harddangos yn y siop ac yn y dafarn. Y Clerc yn holi sawl copi fydd angen.

v)                  Bydd ‘Llan Mewn Lliw’ yn digwydd ar Orffennaf 19eg, Cyng.Mrs.C.Evans wedi dechrau’r trefniadau’n barod.

vi)                Lleoliad y cyfarfod nesaf i’w gosod ar agenda’r cyfarfodydd.        

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf:             08/07/2014  yng Nghae Ffwt.

Ceisiadau Cynllunio:

 

 

 

 

 

 

Welcome to the site editor

Each different section of the page can be edited by clicking the 'Edit' button. Changes can be saved by clicking any of the save buttons located within the edit area, or on the ribbon at the top of the page.

Further help can be reached by placing your mouse pointer over the buttons. A dedicated help section is also provided and accessed through the main site. Last updated on 31 July 2013
Community Web Kit provided free by BT