CYNGOR CYMUNED LLANSANFFRAID GLAN CONWY COMMUNITY COUNCIL

Minutes of Council Meeting

25th March 2014

Present:

Chairman Cllr. Mrs. C. Evans, Cllr. Mrs. S.Edmondson, Cllr.A.ap Huw Humphreys, Cllr. S. Lesiter-Burgess, Cllr. Mrs.A.Parry, Cllr. O. Evans-Jones, Cllr. D. Worsley, Cllr. D. Rees and Mr R. C. Warford.

 

1. Apologies:

PCSO, Cllr. J. Spicer, Cllr P. Rogers, Cllr. C. Barton, Cllr. H. Cunnah, Cllr. G. Rees

 

2. Minutes:

The minutes of the last meeting (25/02/2014) were approved.

 

3. Matters Arising:

i)          22/10/13. 4.iii) Standing orders, adapted from those provided by One Voice Wales were accepted. We await a Welsh language version which we will adapt when it becomes available.

ii)         22/10/13. 7.iii) Drainage work has been carried out on the pavement adjacent to the park on the A470.

iii)        25/02/14. 8.v) We still await a response from Conwy CBC with regards to questions about the culverts, but documentation has been received highlighting that culverts are clearly the responsibility of the land/property owner where the culvert passes through that land or property.

iv)        2013/14-9:3.ii The road surface on Tryfan will be resurfaced when finance becomes available.

v)         25/02/14. 8.v) A response will be coming from Welsh Water with regard to the overflow tank at Coed Dolwyd. Welsh Water has assured us that the village will be informed in future if the overflow valves are to be opened.

vi)        2013/14-2  The ‘Big Lottery Fund’ bid for financing IT equipment for the council has been successful.

4. Planning Outcomes:

   

5. Finance:

a)               In:

            Interest to D/A                                                                        £0.68

           

                Out:                       

                                    Welsh water                                                    £122.68

                                    Bryn Ebeneser                                                 £75.00

                                    Translation services                                         £270.00

           

                                       Total in accountsC/A                             £9027.78

D/A                            £7393.80                                          Scottish Widows Acc.              £13,130.20

 

6. Correspondence:

i)          Planning consultation documents were distributed, no comments required.

ii)         One Voice Wales membership has been renewed.

iii)        Invoice for translation services.

iv)        Invoice for hire of Bryn Ebeneser

v)         PCSO Jill Buerdsell requested assistance for her ‘community clean up’ project; the council will fund a skip when details are known. Chair to discuss with PCSO.

vi)        Electoral Registers were distributed to councilors and signed for.

 

7: County Councillor’s Report:

8. Local Matters:

i)          Cllr. O. Evans-Jones spotted that the new road sign for Garth Road has been placed at the West End end of Garth Road when it needs to be at the Fforddlas end.

Lamp Standard (86) has still not been replaced.

ii)         Cllr. Mrs.A.Parry raised an issue with the large oak tree on the hill at Dolwyd. The ‘tree’ man from the council has stated that it is safe but there is concern that it could be a problem in high winds and would be less likely to be blown over if it were trimmed back.

iii)        Cllr. S. Lesiter-Burgess – the new sign for Pentrefelin seems to be in the wrong place and could send traffic the wrong way.

iv)        Cllr.A.ap Huw Humphreys raised awareness of the new Facebook group ‘Hwb Llan’ for promoting events and the Welsh language – thanks to Tracy Holland.

 

Date of Next Meeting -          22/04/2014 - 7:30 – General Meeting at Cae Ffwt.

 

Planning Applications:

0/40574 Unit 2-5 Llandudno Junction Ind. Est.   No objections.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYNGOR CYMUNED

LLANSANFFRAID GLAN CONWY

COMMUNITY COUNCIL

 

Cofnodion o’r Cyfarfod

 

Mawrth 25ain, 2014

 

 Presennol:

Cyng.Mrs.C.Evans, Cyng.Mrs.S.Edmondson, Cyng.A.ap Huw Humphreys, Cyng.Mrs.S.Lesiter-Burgess, Cyng.Mrs.A.Parry, Cyng.O.Evans-Jones, Cyng. D. Worsley, Cyng. D. Rees and Mr R. C. Warford.

 

1.Ymddiheuriadau:

PCSO, Cyng.J.Spicer, Cyng. P. Rogers, Cyng. C.P. Barton, Cyng.H.Cunnah, Cyng.G.Rees (CBSConwy)

 

2. Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol (25/02/2014).

 

3. Materion yn Codi o’r Cofnodion:

i)          22/10/13. 4.iii Rheolau Statudol, derbyniwyd addasiad o’r rhai a ddaeth i law oddi wrth Un Llais Cymru. Disgwyliwn dderbyn fersiwn Cymraeg ac fe addaswn hi pan ddaw i law.

ii)      22/10/13. 7iii  Gwaith draen wedi ei gwblhau ar y pafin ar yr A470 wrth y parc.

iii)     25/02/14. 8.v. Dal i ddisgwyl ymateb oddi wrth GBS Conwy parthed y ceuffosydd, ond dogfennau i law yn datgan mai cyfrifoldeb y tir feddiannwr os yw’n croesi tir preifat.

iv)     2013/14-9:3.ii  Fe geir gwaith ar wyneb y ffordd ar Tryfan pan mae cyllid yn caniatáu.

v)      25/02/14. 8.v Fe ddaw ymateb oddi wrth Dŵr Cymru parthed y gorlifo yng Nghoed Dolwyd. Mae Dŵr Cymru wedi cymryd yn ganiataol y bydd y pentref yn cael gwybod yn y dyfodol pan agorir y falfiau.

vi)     2013/14-2  Mae’r cais i’r ‘Lotri Fawr’ am gyllid tuag at offer TG wedi bod yn llwyddiannus.

 

4. Canlyniadau Ceisiadau Cynllunio:

   

5. Cyllid:

 

            I Mewn:

Llog y CC                                                                               £0.68

 

            Allan

            Dŵr Cymru                                                                             £122.68

            Bryn Ebeneser                                                                        £75.00.

            Cyfieithu                                                                                 £270.00          

                                                            Balans yn y Banc       C/Rh: £9027.78

                                                                                                   C/C: £7393.80

                                                                             Scottish Widows:  £13130.20

 

6. Gohebiaeth:

i)          Dosbarthwyd dogfennau ymgynghorol parthed cynllunio – dim angen ymateb..

ii)         Aelodaeth Un Llais wedi ei adnewyddu.

iii)        Anfoneb parthed cyfieithu dogfennau.

iv)                Anfoneb  parthed llogi’r Festri

v)                  SCCH Jill Burerdsell wedi gofyn am gymorth tuag at  ei phrosiect i ‘lanhau’r gymuned’; bydd y cyngor yn cyllido sgip pan ddaw rhagor o wybodaeth i law. Y Cadeirydd i drafod gyda’r SCCH.

vi)                Dosbarthwyd y Rhestr Etholedigion i’r cynghorwyr ac fe arwyddwyd amdanynt.

 

7  Adroddiad y Cynghorydd Sirol:

 

8. Materion Lleol:

i)          Cyng.Evans-Jones wedi sylwi fod arwydd newydd ar gyfer Ffordd Garth wedi ei osod yn y West End ac nid yn Fforddlas fel oedd y gofyn.

            Lamp 86 heb dderbyn sylw.

ii)         Cododd Cyng.Mrs.A.Parry bryder parthed y goeden dderwen fawr ar yr allt yn Nolwyd. Roedd y ‘dyn coed’ o’r cyngor sir wedi datgan ei bod yn saff ond roedd pryder y gall fod yn broblem mewn gwyntoedd cryfion ac y byddai’n llai tebygol o ddisgyn os byddai’n cael ei thocio.

iii)                Cyng.S.Lesiter-Burgess – yr arwydd i Bentrefelin yn y lle anghywir ac y gall arwain trafnidiaeth i’r man anghywir.

iv)                Cyng.A.ap Huw Humphreys yn codi gwybyddiaeth o’r grŵp ‘Facebook’ newydd ‘Hwb Llan’ i godi ymwybyddiaeth o ddigwyddiadau a’r iaith Gymraeg - diolch i Tracey Holland.

      Cytunwyd ar holl o’r materion lleol ac fe fydd y Clerc yn delio a’r materion sydd angen sylw.

 

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf:             22/04/2014 – 7:30 Cyfarfod Llawn yng Nghae Ffwt.

Ceisiadau Cynllunio:

0/40574           Uned 2-5 Stad Ddiwydiannol Tre Marl, y Cyffordd. Dim gwrthwynebiadau.

Welcome to the site editor

Each different section of the page can be edited by clicking the 'Edit' button. Changes can be saved by clicking any of the save buttons located within the edit area, or on the ribbon at the top of the page.

Further help can be reached by placing your mouse pointer over the buttons. A dedicated help section is also provided and accessed through the main site. Last updated on 31 July 2013
Community Web Kit provided free by BT