CYNGOR CYMUNED LLANSANFFRAID
GLAN CONWY COMMUNITY COUNCIL

Minutes of Council Meeting

8th July 2014

Present:

Chairman Cllr. J. Spicer, Cllr. Mrs. S.Edmondson, Cllr.A.ap
Huw Humphreys, Cllr P. Rogers, Cllr. C. P. Barton, Cllr. Mrs.A.Parry, Cllr. D.
Rees, Cllr. S. Lesiter-Burgess, Cllr. O. Evans-Jones, Cllr. D. Worsley and Mr
R. C. Warford.

 

1. Apologies:

PCSO.

 

2. Minutes:

The minutes of the last meeting were agreed.

 

3. Matters Arising:

i)          23/3/2014
8.iii Mr Burness from the Trunk Roads agency will be contacting the Welsh
Government to change the A470 road sign which says ‘Pentrefelin’ to Fforddlas.

ii)         21.01.14-8.v
Following a meeting between ERF and the Chair, a dog mess bin should be put in
place on Graig.

iii)        27/05/2014
6.ii Glan Conwy Football Club raised just over £1000 at their presentation
evening, a breakdown of these monies was provided, the council agrees to
matching the first £1000 of this money in support.

 

iv)        25/03/2014
8.i The sign for Garth Road is on the ‘to do’ list for
C.C.B.C

v)         27/05/2014
8.vii It was decided to keep the council meetings as they are at present –
alternating between Cae Ffwt and Bryn Ebeneser.

vi)        27/05/2014
8.1Despite several communications by email and telephone the clerk had not
had a response to questions about the maintenance of the bus shelters. Cllr.
Rogers commented that she had seen one of the shelters being cleaned – clerk to
try again.

 

4. Planning
Outcomes:

 

5. Finance:

a)               In:

            Interest
to D/A                                                                        £0.74

           

                Out:                        Playing Out                                         £1028

                                                Bench
repairs                                      £41.10

                                                Glan
Conwy Football Club                 £1000

                                                Clerk
expenses                                    £32.19

 

                                       Total in accounts -  C/A                             £6086.47

D/A                            £17,395.25                                       Scottish
Widows Acc.              £13,130.20

 

 

6. Correspondence:

i)          Invoice from Conwy for ‘playing out’
scheme - £1028.00

ii)         It
was agreed to fund an event which will commemorate Glan Conwy in the First
World War to the sum of £500

iii)        Invoice from Goronwy Jones for the
repair of the park bench - £41.10

iv)        Local
youngster Dafydd Evans requested support for his trip to Patagonia,
an area with clear Welsh connections. The council agreed to support this trip
to the sum of £200 on the agreement that Dafydd would make a presentation to
the local school upon his return and that the council were sure that the full
amount required had been raised.

v)                 
PCSO sent a collection of thank you
letters from those senior residents who had taken part in the coach trip to Liverpool, clearly this was well appreciated and letters
were distributed and read at the meeting.

 

7: County Councillor’s
Report:

 

8. Local Matters:

i)       Cllr.A.ap
Huw Humphreys thanked the council on behalf of GLAD for the council’s
contribution which enabled the performance of Under Milk Wood.

ii)      Cllr. S. Lesiter-Burgess pointed out that
streetlight 46 (Llanrwst Road)
was on during the day.

iii)     Cllr. D. Worsley had received concerns over
the number of dogs that were roaming the streets in the Tyn Y Celyn area, clerk
to contact the dog warden. Also a question was raised about why children could
not play on the grass in this area.

iv)     Cllr. O. Evans-Jones raised the issue of
the street lights which have been cut down but not replaced, Conwy had stated
they would be replaced but had not given a date.

v)      A thank you needs to be sent to former
Chair Christine Evans, Cllr. D. Rees to find a gift and Clerk to write
accompanying letter.

vi)     Cllr. D. Worsley and Cllr. Mrs. S.Edmondson
will take on responsibility for Glan in Bloom 2014.

 

Date of Next
Meeting -          16/09/2014 at Bryn Ebeneser.

 

Planning
Applications:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYNGOR CYMUNED

LLANSANFFRAID GLAN CONWY

COMMUNITY COUNCIL

 

Cofnodion o’r Cyfarfod

 

Gorffennaf 8ed, 2014

 

 Presennol:

Cadeirydd - Cyng.J.Spicer, Cyng.Mrs.S.Edmondson, Cyng.A.ap
Huw Humphreys, Cyng.P. Rogers,
Cyng.C.P. Barton, Cyng.Mrs.A.Parry, Cyng.D.Rees Cyng.Mrs.S.Lesiter-Burgess,
Cyng.O.Evans-Jones, Cyng. D. Worsley,a Mr R. C. Warford.

 

1.Ymddiheuriadau:SCCH,


 

2. Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol.

 

3. Materion yn
Codi o’r Cofnodion:

i)    23/3/14.8iii Mr.Burnes o Asiantaeth y
Priffyrdd i gysylltu â Llywodraeth Cymru i newid yr  arwydd ar yr A470 o 'Pentrefelin' i
'Fforddlas'

 

ii)      21.01.14-8.v
 Yn dilyn cyfarfod rhwng swyddog yr
Adran yn CBS Conwy â’r Cadeirydd, fe ddylid gosod bin baw cŵn yn Graig.

 

iii)
27/05/2014 6.ii Y Clwb Pêl droed wedi codi ychydig dros £1000 yn y Noson
Gyflwyno ; dadansoddiad o hyn i law, cytunodd y cyngor i ariannu cyfatebol hyd
at £1000 fel cefnogaeth.

 

iv)
25/03/2014 8.i yr arwydd ar gyfer Ffordd Garth ar y gweill gan GBS Conwy.

 

v)  27/05/2014 8.vii Cytunwyd i gadw lleoliad
y cyfarfodydd fel ag y maent - bob yn ail rhwng   Bryn Ebeneser a’r Pafiliwn.

 

vi)
27/05/2014 8.l er nifer o gysylltiadau gydag e-byst a ffôn nid oedd y clerc
wedi derbyn ymateb parthed cynnal a chadw’r arosfeydd bws. Dywedodd Cyng. Rogers ei bod wedi gweld
un yn cael ei lanhau. Y clerc i geisio cysylltu eto.

 

4. Canlyniadau Ceisiadau Cynllunio:

                

5. Cyllid:

 

            I Mewn:

           

Llog y CC                                                                               £0.74

 

            Allan

            Chwarae
Allan                                                                        £1028

            Cynnal a
chadw mainc                                                            £41.10

            Clwb Pel
Droed y Llan                                                           £1000.00

            Costau’r
clerc                                                                          £32.19

 

                                                            Balans yn y Banc       C/Rh: £6087.47

                                                                                                   C/C: £17395.25

                                                                             Scottish Widows:  £13130.20

 

6. Gohebiaeth:

i)          Anfoneb oddi wrth GBS Conwy am £1028
tuag at Chwarae Allan.

ii)         Cytunwyd i gyllido digwyddiad i
goffau’r Llan yn y Rhyfel Byd Cyntaf gyda swm hyd at £500.00.

iii)        Anfoneb oddi wrth Goronwy Jones am
£41.10 am gynnal a chadw mainc.

iv)        Llanc lleol, Dafydd Evans, yn gofyn am
gymorth tuag at ei drip i’r Wladfa, 
ardal gyda chysylltiadau amlwg a Chymru. Cytunwyd i gyllido hyd at £200
tuag at y trip ar yr amod fod Dafydd yn rhoi cyflwyniad yn yr ysgol leol a bod
y cyngor yn sicr fod y swm llawn wedi ei godi.

v)                 
Anfonodd y SCCH nifer o lythyrau oddi wrth yr henoed
oedd wedi mynychu’r trip i Lerpwl; roedd yn amlwg fod y trip wedi plesio ac fe
ddosbarthwyd ac fe ddarllenwyd y llythyrau yn y cyfarfod.

 

7  Adroddiad y Cynghorydd Sirol:

 

8. Materion Lleol:

i)          Ar ran y grŵp drama Saesneg fe
ddiolchodd Cyng. ap Huw Humphreys i’r cyngor am y cyfraniad  tuag at y cyflwyniad o Dan y Wennallt.

ii)         Dywedodd Cyng.Lesiter-Burgess for lamp
46 ar Ffordd Llanrwst ymlaen trwy’r dydd.

iii)               
Cyng.Worsley wedi derbyn nifer o gwynion parthed  faint o gŵn oedd yn crwydro’r stryd yn ardal
Ty’n Celyn, y clerc i gysylltu â’r Warden Cŵn. Hefyd gofynnwyd pam nad oedd
plant yn cael chwarae ar y glaswellt yn yr ardal yma.

iv)               
Gofynnodd Cyng.Evans-Jones pam nad oedd y lampau stryd
oedd wedi eu torri i lawr heb gael eu hailosod. CBS Conwy wedi dweud y byddant
yn cael eu hailosod ond heb roi dyddiad.

v)                 
Dylid anfon llythyr o ddiolch i’r cyn-gadeirydd
Christine Evans, Cyng.D.Rees i archebu rhodd â’r clerc i greu llythyr.

vi)               
Cyng.Worsley â Cyng. Mrs.Edmondson i ysgwyddo’r
cyfrifoldeb am weinyddu Llan Mewn Lliw.         

 

Dyddiad y Cyfarfod
Nesaf:             16/09/2014 ym Mryn Ebeneser

 

Ceisiadau Cynllunio:

 Welcome to the site editor

Each different section of the page can be edited by clicking the 'Edit' button. Changes can be saved by clicking any of the save buttons located within the edit area, or on the ribbon at the top of the page.

Further help can be reached by placing your mouse pointer over the buttons. A dedicated help section is also provided and accessed through the main site. Last updated on 31 July 2013
Community Web Kit provided free by BT