Welcome to the site editor

CYNGOR CYMUNED LLANSANFFRAID GLAN CONWY COMMUNITY COUNCIL

Minutes of Council Meeting

22nd April 2014

Present:

Chairman Cllr. Mrs. C. Evans, Cllr. Mrs. S.Edmondson, Cllr. H. Cunnah, Cllr.A.ap Huw Humphreys, Cllr. J. Spicer, Cllr P. Rogers, Cllr. C. P. Barton, Cllr. Mrs.A.Parry, Cllr. O. Evans-Jones, Cllr. D. Worsley, Cllr. D. Rees and Mr R. C. Warford.

 

1. Apologies:

PCSO,   Cllr. G. Rees, Cllr. S. Lesiter-Burgess, Cllr. O. Evans-Jones.

 

2. Minutes:

The minutes of the last meeting (25/02/2014) needed to change 3.i) to highlight that a Welsh translation of the recently approved new Standing Orders will be organised, hopefully through One Voice Wales (the original source).

 

3. Matters Arising:

i)          21.01.14-8.iv An official letter from CCBC has been received, stating clearly that the culverts that pass through private properties in the village are the responsibility of the property owners.

ii)         21.01.14-8.iv Dwr Cymru Welsh Water have promised to contact Conwy Council and local residents in the event of the a repeat of the flushing as carried out on March 4th. Conwy council need to be asked to inform the local council as soon as they receive notice from Dwr Cymru Welsh Water .

iii)        2013/14-2:7.7 Clerk to book IT course for Cllr.A.ap Huw Humphreys and the clerk through One Voice Wales.

iv)        Clerk to contact Mr J. Hughes Jones with regards to completing the annual audit, which has been received from Hacker Young.

4. Planning Outcomes:

   

5. Finance:

a)               In:

            Interest to D/A                                                                        £0.36

           

                Out:                        GLAD                                                 £500

                                                Hwb Llan                                            £500

           

                                       Total in accountsC/A                             £9125.46

D/A                            £7394.16                                          Scottish Widows Acc.              £13,130.20

 

6. Correspondence:

i)          Contact GC i  to ascertain whether the council need to pay annual membership or whether the council are automatically members.

ii)         The Cemetery administration is facing significant expense for the task of felling trees which needs to be carried out following the winter storms. The administration would like an assurance that the council will continue to support the cemetery finances with regards to maintenance. The council agreed to continue the usual level of support.

iii)        Hwb Llan a new website supporting the use of the welsh language and supporting local groups and events, requested £500 to help to set up their site and fund development. Cllr.A.ap Huw Humphreys declared an interest. £500 was made available, future requests for support will need to be accompanied by a record of the accounts for the group.

iv)        The final draft of the review of boundaries was studied, as with previous drafts this did not make any changes to Llansanffraid Glan Conwy, though it was noted that the Community was expanding and may cross the threshold where another councillor may be required, dependent on further expansion of the village.

v)         GLAD (Glan Conwy Amateur Dramatic society) requested financial support for their production of Under Milk Wood. Cllr.A.ap Huw Humphreys and Cllr. J. Spicer declared an interest. £500 was agreed, a current statement of accounts had been provided

vi)        The date for the next Forum meeting is the 28th April.

 

7: County Councillor’s Report:

8. Local Matters:

i)          Clerk to collect the new flags from Cllr. D. Worsley, Mr and Mrs Derry will be invited to the raising of the new flags. The flags will be lowered on those occasions where a majority of the council agree that they need to be lowered.

ii)         Cllr. J. Spicer requested that bins for the collection of dog mess need to be placed on Trallwyn and one on Graig.

iii)        Cllr P. Rodgers requested that there be another contact made to NWTRA regarding the A470 road sign for Pentrefelin.

Date of Next Meeting -          27/05/2014 - 7:30 – Annual General Meeting at Bryn Ebeneser.

 

Planning Applications:

i)                    DC/0/40635 Llewelyn Avenue     no observation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYNGOR CYMUNED

LLANSANFFRAID GLAN CONWY

COMMUNITY COUNCIL

 

Cofnodion o’r Cyfarfod

 

Ebrill 22ain,2014

 

 Presennol:

Cyng.Mrs.C.Evans, Cyng.Mrs.S.Edmondson, Cyng.H.Cunnah ,Cyng.A.ap Huw Humphreys, Cyng.J.Spicer, Cyng.P. Rogers, Cyng.C.P. Barton, Cyng.Mrs.A.Parry, Cyng.O.Evans-Jones Cyng. D. Worsley, Cyng.D.Reesand Mr R. C. Warford.

 

1.Ymddiheuriadau:

PCSO, Cyng.G.Rees (CBSConwy) Cyng.Mrs.S.Lesiter-Burgess

2. Cofnodion:

Roedd angen newid cofnodion y cyfarfod blaenorol (25/02/2014) -3i) i ddangos y bydd cyfieithiad Cymraeg o’r Rheolau Statudol a dderbyniwyd yn ddiweddar yn cael ei drefnu oddi wrth Un Llais Cymru (y ffynhonnell wreiddiol).

 

3. Materion yn Codi o’r Cofnodion:

i)       21.01.14-8.iv Derbyniwyd llythyr swyddogol oddi wrth GBS Conwy yn datgan yn glir mai cyfrifoldeb perchenogion tir sydd yn gyfrifol am geuffosydd sydd yn rhedeg trwy eu tir.

ii)      21.01.14-8.iv  Dŵr Cymru’n addo cysylltu â CHBS Conwy a thrigolion lleol 0s y bydd gwagied tebyg i’r un a ddigwyddodd ar Fawrth 3ydd. Gofynnir i GBS Conwy adael i gynghorau lleol yn syth pan meant yn derbyn gwybodaeth oddi wrth Dŵr Cymru.

iii)     21.01.14-8.iv Y Clerc i archebu cwrs TG ar gyfer Cyng.A.ap Huw Humphreys ag yntau trwy Un Llais Cymru.

iv)     Y Clerc i gysylltu â J.Hughes-Jones parthed cwblhau’r Archwiliad Blynyddol, sydd i law oddi wrth Hacker Young.

 

4. Canlyniadau Ceisiadau Cynllunio:

   

5. Cyllid:

 

            I Mewn:

Llog y CC                                                                               £0.36

 

            Allan

            GLAD                                                                                     £500.00

            Hwb Llan                                                                               £500.00          

                                                            Balans yn y Banc       C/Rh: £9125.46

                                                                                                   C/C: £7394.16

                                                                             Scottish Widows:  £13130.20

6. Gohebiaeth:

i)          Cysylltu â CHGGC i ganfod os oes angen i’r cyngor dalu tal aelodaeth blynyddol neu a yw’r cyngor yn awtomatig yn aelodau.

ii)         Mae pwyllgor y Mynwentydd yn wynebu costau mawr i dorri coed yn dilyn stormydd y gaeaf. Fe hoffai’r pwyllgor dderbyn sicrwydd y bydd y cyngor yn dal i gefnogi’r gwaith cynnal a chadw yn y mynwentydd. Cytunwyd i gadw at y gefnogaeth arferol.

iii)        Hwb Llaw – safle we newydd yn cefnogi’r defnydd o’r Gymraeg ac yn cefnogi grwpiau a digwyddiadau lleol yn gofyn am £500 er mwyn sefydlu’r safle ac i ariannu datblygiad. Datgelodd Cyng.A.ap Huw Hymphreys ddiddordeb. Caniatawyd rhodd o £500. Yn y dyfodol bydd angen mantolen gyfredol cyn ystyried unrhyw gais am gefnogaeth.

iv)                Archwiliwyd y drafft terfynol o’r arolygiad o’r terfynau, ac fel o’r blaen nid yw’n effeithio ar Lansanffraid Glan Conwy ond fe nodwyd fod y Gymuned yn datblygu ac efallai yn croesi’r trothwy le y byddai angen cynghorydd ychwanegol; hyn yn dibynnu ar dyfiant y pentref.

v)                  GLAD (Cwmni Drama Amatur Glan Conwy) yn gofyn am gefnogaeth ariannol ar gyfer y cynhyrchiad o Dan y Wennallt (yn Saesneg) Datgelodd Cyng.A.ap Huw Hymphreys â Cyng.J.Spicer ddiddordeb yn y mater yma. Cytunwyd i roi £500, roedd mantolen i law.

vi)                Bydd y Fforwm nesaf yn cyfarfod ar Ebrill 28ain..

 

7  Adroddiad y Cynghorydd Sirol:

 

8. Materion Lleol:

i)          Y Clerc i gael y fflagiau newydd gan Cyng.D.Worsley. Bydd gwahoddiad i Mr.a Mrs.Derry i’r achlysur o godi’r fflagiau newydd. Fe fydd y fflagiau’n cael eu gollwng i lawr pan fydd mwyafrif y cynghorwyr yn cytuno i hyn ddigwydd.

ii)         Gofynnodd Cyng.J.Spicer am gael bin baw cŵn yn Trallwyn ac yn Graig.

iii)                Gofynnodd Cyng.P.Rogers am i’r clerc gysylltu eto gyda APGC parthed arwyddion ffordd ym Mhentrefelin.

 

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf:             27/05/2014 – 7:30 Cyfarfod Blynyddol ym Mryn Ebeneser

Ceisiadau Cynllunio:

DC/0/40635 Rhodfa Llewelyn           dim sylwadau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Each different section of the page can be edited by clicking the 'Edit' button. Changes can be saved by clicking any of the save buttons located within the edit area, or on the ribbon at the top of the page.

Further help can be reached by placing your mouse pointer over the buttons. A dedicated help section is also provided and accessed through the main site. Last updated on 31 July 2013
Community Web Kit provided free by BT