CYNGOR CYMUNED

LLANSANFFRAID GLAN CONWY

COMMUNITY COUNCIL

 

MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING  27/05/2014 at 7:30

 

1.PRESENT:

 

Chairman- Cllr Mrs. C. Evans, Cllr. C. P. Barton, Cllr.Mrs.S. Edmondson, Cllr H. Cunnah, Cllr Mrs. A. Parry, Cllr. Ms. P. Rogers, Cllr A. ap Huw-Humphreys, Cllr. D. Rees and Cllr. J. Spicer.

 

 2. APOLOGIES:

Cllr . Mrs. S.Lesiter-Burgess, Cllr O. Evans-Jones, Cllr. D. Worsley, PCSO.

 

 

3. MINUTES OF PREVIOUS A.G.M. – (28/05/2013)

 

The minutes were accepted as being correct  

 

4. ADOPTION/APPROVAL OF THE COUNCIL’S DOCUMENTS:

           

            Standing Orders, Annual Investment Strategy, Risk Assessment Policy, Freedom of Information Policy and Annual Effectiveness Review.

           

            RESOLVED:

(a)   Following a discussion on the documents and acknowledgement of the New Standing Orders as adapted from those provided by One Voice Wales, acknowledging the requirement for these to be made available in translation, it was agreed to adopt/approve all for another year unless legislation enforces changes.

 

5. ELECTION OF CHAIR AND VICE-CHAIR

 

 (a) Election of Chair: Cllr Mrs A. Parry proposed Cllr. J. Spicer, Cllr. Mrs S. Edmondson seconded this proposal.

RESOLVED:  Councillor John Spicer be Chair for 2014-15.

(b) Election of Vice-Chair:  Cllr. D. Rees was re-elected unopposed as Vice Chair.

RESOLVED: Councillor D. Rees be Vice-Chairman for 2014-15.

Cllr. Mrs. C. Evans presented the Badge of Office to Cllr. J. Spicer and welcomed him to the chair.

 

6.  MEMBERSHIP OF SUB-COMMITTEES

            Council Sub-committees:

            The following were nominated to the committees:

            Public Footpaths                                 All councilors

            Street Naming                                     All councilors

            D.R.Davies Charity                            The Chairman and Vice-chairman

            School Governing Body                     Cllr.Mrs.Edmondson

            Sports Association                              Cllr.Mrs.Lesiter-Burgess, Cllr.Worsley, Cllr D. Rees,

Cllr A. ap Huw-Humphreys, Cllr.Ms. P. Rogers, Cllr. O. Evans-Jones.

Finance Committee                            The Vice-chair, Cllr.Mrs.Evans, Cllr.Mrs.Parry, Cllr.Ms. P. Rogers, Cllr H. Cunnah, Cllr. C. P. Barton.

The annual meeting closed at 7:55pm

CYNGOR CYMUNED

LLANSANFFRAID GLAN CONWY

COMMUNITY COUNCIL

 

COFNODION O’R PWYLLGOR BLYNYDDOL 27/05/2013 am 7:30

 

1.PRESENNOL:

 

Cadeirydd- Cyng.Mrs.C.Evans, Cyng.C.P.Barton, Cyng.Mrs.S.Edmondson, Cyng.H.Cunnah,  Cyng.Mrs.A.Parry, Cyng.Ms.P.Rodgers, Cyng.A ap Huw Humphreys, Cyng.D.Rees a  Cyng.J.Spicer

 

2. YMDDIHEURIADAU:

Cyng.Mrs.S.Lesiter-Burgess, Cyng.O.Evans-Jones, Cyhng.D.Worsley SCCH

               

3 .COFNODION O’R CYFARFOD BLYNYDDOL BLAENOROL (28/05/13):

 

Derbyniwyd y cofnodion fel rhai cywir.       

                               

4. DERBYN/MABWYSIADU DOGFENNAU’R CYNGOR:

               

Rheolau Sefydlog, y Strategaeth Buddsoddi Flynyddol, Polisi Asesu Risg, Polisi Rhyddid Gwybodaeth ac Adolygiad Effeithiolrwydd Blynyddol.

 

PENDERFYNWYD:

a) Yn dilyn trafodaeth ar y dogfennau a chydnabyddiaeth o’r Rheolau Statudol Newydd a fabwysiadwyd o’r rhai a dderbyniwyd oddi wrth Un Llais Cymru, a derbyn fod angen cyfiaethu’r rhain, cytunwyd i fabwysiadu/dderbyn y cyfan am flwyddyn arall ar yr amod nad oes rhaid newid o’r herwydd deddfwriaeth Newydd.

 

5 . ETHOL CADEIRYDD ac  IS-GADEIRYDD:

 

a) Ethol Cadeirydd. Cynigiodd Cyng.Mrs.A.Parry enw Cyng.J.Spicer ac fe eiliwyd y cynnig gan Cyng.Mrs.S.Edmondson.

PENDERFYNWYD: Cyng. John Spicer i fod yn Gadeirydd ar gyfer 2014-15.

 

b) Ethol Is-gadeirydd -  Fe etholwyd Cyng.D.Rees fel is-gadeirydd  heb wrthwynebiad.

 

PENDERFYNWYD: Cyng.D.Rees fydd yr Is-gadeirydd ar gyfer 2014-15.

 

Cyflwynodd Cyng.Mrs.C.Evans fathodyn Arwydd o’r Swydd’ i Cyng. J.Spicer a’i groesawu i’r gadair.

 

6. AELODAETH YR IS-BWYLLGORAU:

 

Fe gytunwyd ar hyn fel a ganlyn:

Llwybrau Cyhoeddus             Pob cynghorydd

Enwi Strydoedd                     Pob cynghorydd

Elusen D.R.Davies                  Y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd

Llywodraethwyr yr Ysgol      Cyng.Mrs.Edmondson

Y Gymdeithas Chwaraeon     Cyng.Mrs.Lesiter-Burgess, Cyng.Worsley, Cyng.D.Rees,

Cyng.A.ap Huw Humphreys, Cyng.Ms.P.Rogers, Cyng.O.Evans-Jones.

Pwyllgor Cyllid                       Yr Is-gadeirydd, Cyng.Mrs.Evans, Cyng.Mrs.Parry, Cyng.Ms.P.Rogers, Cyng.H.Cunnah, Cyng.C.P.Barton

 

 

Daeth y cyfarfod blynyddol i ben am 7:55yh

Welcome to the site editor

Each different section of the page can be edited by clicking the 'Edit' button. Changes can be saved by clicking any of the save buttons located within the edit area, or on the ribbon at the top of the page.

Further help can be reached by placing your mouse pointer over the buttons. A dedicated help section is also provided and accessed through the main site. Last updated on 31 July 2013
Community Web Kit provided free by BT