CYNGOR CYMUNED

LLANSANFFRAID GLAN CONWY

COMMUNITY COUNCIL

 
Minutes of Extraordinary Council Meeting 08/01/2013

l. Present:

Cllr Mrs.S.Edmondson, Cllr. C.P. Barton, Cllr.Mrs.C.Evans, Cllr.A.ap
Huw Humphrys, Cllr.Mrs.Lesiter-Burgess, Cllr.Mrs.A.Parry, Cllr.D.Rees,
Cllr.Ms.P.Rogers, Cllr.J.Spicer, Cllr.D.Worsley.
 
2. Apologies:

Cllr.O.Evans-Jones.
 
3. Planning Application 0/39461 Demolition of Public House (Demolition Prior Approval), The Estuary, Llanrwst Road, Glan Conwy
 
The Chairman explained why the extraordinary meeting had been called. 
 
A Planning Application had been received on the 21st December, 2012 regarding the demolition of The Estuary Public House with a
consultation deadline of 10th January, 2013.  The Chairman stressed that demolition was permitted development, subject to conditions.  One of the conditions was that the demolition must not commence until the applicant had followed the prior approval process and the application was to consider the proposed method of demolition and any proposed restoration of the site.  Therefore observations needed to address planning matters only and the views of members were sought.
 
Concern was expressed that the premises were the focal point and hub of the community and that over the past 5 years the landlord had not sought a tenant that was either local or that could meet the high rent that the landlord sought for the pub.  Also over
the past 2 years there had been more than 6 managers at the pub.  Some members felt a frustration that the amenity was to be lost and at such short notice.  A ‘Save the Estuary’ Facebook page had been set up with over a thousand members and personal letters of objection had been sent to the Development and Building Control Department.   
 
Reference was made to a bat survey that had found no evidence of bats or nesting birds, also to consideration by Cadw to ‘spot
listing’, in which a reply had been sent to County Councillor Graham Rees stating “no reason for reconsidering as the building has not retained sufficient historic character and has been extensively altered”.  Some research had been undertaken to the
Localism Bill which devolves greater powers to Councils and neighbourhoods and gives local communities more control over housing and planning decision. However, the bill is currently only applicable to England. It was suggested that the matter of adopting this Bill be looked into by the Welsh Government in order to perhaps safeguard the loss of such amenities in Wales.
 
In regard to the method of demolition, work at the site had commenced prior to the consultation deadline, with fencing being erected and the demolition of a garage, this brought into question the project management.  Concern was expressed that the fencing
encroached on the footpath and that this be reported to Conwy County Borough Council Highways Department. 
 
It was proposed and seconded that an objection be made to the Planning Authority and a letter be sent to the four Regional Assembly
Members in respect of the loss of amenity and to the Localism Bill.
     
Resolved:

a)  The majority of the Community Council object to the demolition of the public house and would very much regret the loss of the amenity to the community.  The public house has great historical and cultural value to the village.
 
In respect of the application and method of demolition there are serious concerns that demolition work commenced on 7th January, 2013 prior to both the consultation deadline and the Planning decision on the matter. The Site notice prepared by the applicant clearly states that “Demolition is proposed on Tuesday 15th January”, and this has caused doubts to the credibility of the developers and their sincere intentions.  Also within the Demolition Details and Method Statement, there is no reference to the cellars of the public
house, which run underneath the A470, it is unclear therefore how these will be dealt with.
 
In regard to proposed restoration of the site, the Community Council request that it be noted any future use reflect that Glan Conwy is a gateway to the Conwy Valley and any replacement should be sympathetic to this, offer a community asset and incorporate a replacement for the amenity that will be lost.
 
b) A letter be composed by the Clerk and sent, in agreement with the Chairman, to the four Regional Assembly Members in
respect of the Community Council’s concern to the loss of the amenity and to
bring the matter of the Localism Bill, currently adopted by England, to the attention of the National Assembly of Wales.

CYNGOR CYMUNED

LLANSANFFRAID GLAN CONWY

COMMUNITY COUNCIL


 

Cofnodion o’r Cyfarfod Anghyffredin   08/01/2013

Presennol:

Cyng.Mrs.S.Edmondson, Cyng. JC.P. Barton,  Cyng.Mrs.C.Evans, Cyng. A. Ap Huw
Humprhreys,  Cyng.Mrs.Lesiter-Burgess,
Cyng.Mrs.A.Parry, Cyng.D.Rees, Cyng.Ms.P.Rogers, Cyng.J.Spicer, Cyng.D.Worsley.

 

2.Ymddiheuriadau:

Cyng.O.Evans-Jones.

 

3. Rhybudd o Gais am Ganiatâd Cynllunio rhif: 0/39461
Dymchwel tŷ tafarn (Cymeradwyaeth Dymchwel Blaenorol), Yr Aber, Ffordd
Llanrwst, Glan Conwy.

 

Fe esboniodd y
Cadeirydd pam fod y cyfarfod anghyffredin wedi ei alw.

 

Fe dderbyniwyd Cais Caniatâd Cynllunio ar Ragfyr 21ain, 2012
parthed dymchwel Yr Aber gyda dyddiad cau’r ymgynghoriad o Ionawr 10fed, 2013.
Pwysleisiodd y Cadeirydd fod dymchwel yn ddatblygiad derbyniol, ond yn dibynnu
ar amodau. Un o’r amodau oen nad oedd y dymchwel i ddechrau hyd nes i’r cais
ddilyn y drefn arferol ac mai pwrpas y cais oedd yn ymwneud a’r dull o
ddymchwel ac unrhyw adferiad o’r safle. Felly roedd angen i unrhyw sylwadau
gyfeirio at faterion cynllunio’n unig ac fe ofynnwyd am sylwadau’r aelodau.

 

Mynegwyd pryder fod yr adeilad yn ganolbwynt â phwysig i’r
gymuned ac am y bum mlynedd diwethaf nid oedd y perchennog wedi chwilio am
denant oedd yn lleol nac un a allai dalu’r rhent uchel oedd y perchennog yn ei
ddisgwyl cael am y dafarn. Hefyd yn ystod y ddwy flynedd diwethaf roedd mwy na
6 rheolwr wedi bd yn rhedeg y dafarn. Teimlai rhai aelodau  rwystredigaeth o golli’r amwynder gyda chyn
lleied o rybudd. Fe sefydlwyd tudalen ‘Facebook’ gyda dros fil o aelodau a
llythyrau personol yn gwrthwynebu wedi eu hanfon i’r Adran Datblygu a Rheoli
Adeiladu.

 

Cyfeiriwyd at arolwg ystlumod a wnaethpwyd oedd heb
ddarganfod tystiolaeth o ystlumod nag adar yn nythu, a hefyd at ystyriaeth gan
Cadw i restru ar frys, lle'r oedd ateb wedi ei dderbyn gan Cyng. Graham Rees -
CBS Conwy -  yn mynegi ‘nad oedd rheswm i
ail-gysidro’r cais gan nad oedd yr adeilad wedi cadw ddigon o gymeriad
hanesyddol ac hefyd wedi ei altro’n sylweddol.’ Fe wnaethpwyd ymchwil i’r Bil
Lleoliaeth sydd yn datganoli rhagor o bwerau i Gynghorau a chymunedau ac sydd
yn rhoi mwy o reolaeth i gynghorau lleol dros benderfyniadau cynllunio a thai. Pa
fodd bynnag, tydi’r bil ond yn weithredol yn Lloegr. Awgrymwyd y dylai
Llywodraeth Cymru edrych i mewn i’r mater o dderbyn y bil hwn er mwyn efallai
ddiogelu colli’r fath gyfleusterau yn Nghymru.

 

Parthed y sefyllfa fod y dymchwel wedi dechrau cyn y dyddiad
cau, yng nghyd a ffens yn cael ei chodi a dymchwel y garej, roedd hyn yn codi
cwestiwn parthed rheolwr y prosiect. Mynegwyd pryder fod y ffens wedi ei chodi
ar y pafin a bod angen dweud am hyn wrth Adran Priffyrdd CBS Conwy .

 

Cynigwyd ac fe gefnogwyd fod yna wrthwynebiad yn mynd i’r
Adran Cynllunio a bod llythyr yn mynd at y pedwar Aelod Rhanbarthol o’r
Cynulliad parthed y golled i’r gymuned a hefyd y Bil Lleoliaeth.

 

 

 

 

 

Penderfynwyd:

 

 

a)      Roedd y mwyafrif o’r Cyngor Cymuned
yn gwrthwynebu dymchwel y dafarn ac fe fyddent yn drist o golli’r amwynder yn y
gymdogaeth. Mae gan y dafarn gefndir hanesyddol a ddiwylliannol yn y pentref.

 

Parthed y cais a’r dull o ddymchwel, mae
pryderon difrifol fod y gwaith wedi dechrau ar Ionawr 7fed, 2013 cyn dyddiad
cau’r ymgynghoriad a’r penderfyniad cynllunio ar y mater. Mae’r rhybudd ar y
safle, a osodwyd gan yr ymgeisydd, yn dweud y byddai’r gwaith yn dechrau ddydd
Mawrth, Ionawr 15fed, ac mae hyn wedi codi amheuon  parthed hygrededd y datblygwyr a hefyd
diffuantrwydd eu bwriadau. Hefyd nid oes son yn y Manylion Dymchwel a’r
Datganiad Dull at seleri’r dafarn, sy’n ymestyn o dan yr A470, felly nid yw’n
glir sut y delir a hwy.

 

Parthed y bwriad o atgyweirio’r safle, mae’r
Cyngor Cymuned yn gofyn am i unrhyw gais nodi bod Glan Conwy yn ‘Adwy i Eryri’
a bod unrhyw ailddodiad i lewyrchu hyn, y dylid cynnig ased i’r gymdogaeth ac i
gynnwys ailddodiad yn lle’r cyfleuster a gollir.

 

b)       Y Clerc i greu llythyr i’w yrru, ar ôl trafod
gyda’r Cadeirydd, at y pedwar Aelod Rhanbarthol o’r Cynulliad yn mynegi
pryder y Cyngor Cymuned parthed colli’r cyfleuster ac i ddwyn y Bil Lleoliaeth,
sydd wedi ei dderbyn yn Lloegr’ i sylw Cynulliad Cymru.

 


 Last updated on 31 July 2013
Community Web Kit provided free by BT