CYNGOR CYMUNED

LLANSANFFRAID GLAN CONWY

COMMUNITY COUNCIL

 
Minutes of Council Meeting 15/05/2012

l. Present: Cllr.Mrs.S.Edmondson, Cllr.Mrs.A.Parry, Cllr.Mrs.C.Evans, Cllr.O.Evans-Jones, Cllr.Ms.P.Rogers, Cllr.A.ap Huw,  Cllr.C.P.Barton, Cllr.Mrs.Lesiter-Burgess, Cllr.D.J.Rees, Cllr.J.Spicer, Cllr.D.Worsley, Conwy CBCllr G.Rees
 
Every Councillor signed the Declaration of Acceptance of Office at the start of the meeting.
 
2. Apologies: There were no apologies
   
3. Minutes: The minutes of the last meeting (17/04/2011) were approved.
 
4. Matters Arising:

1. 2010/11.7:10.2 Sports Association – Cllr.Mrs.Lesiter-Burgess stated that the committee were awaiting the result of the ‘WREN’ funding application.

2. 2011/12.1:10.5 Glan in Bloom – forms had been distributed. It was agreed that the prizes for each category would be £50.00

3. 2012/12:10.1.2&6 Local Matters were reported to the relevant departments.

4. 2011/12-7:10.3 Flag Pole – the site had been agreed but concern was raised as to how close together the poles ought to be. If there is room, it was proposed that there should be 4 metres between them. The flags have been ordered and the work will be done soon. An e-mail was received from L Williams asking for explanations on a number of issues. It was agreed that Cllr.Mrs.Evans would visit  Ms.Williams to discuss her concerns.

5. 2011/12-5:7.11 Handrail Llwybr y Gerddi – Wrong information given at the last meeting – marks to do with a gas leak.

6. 2011/12.9:4.7 Elderly Trip – invoice for £340 to pay before the next meeting

7. 2012/13-1:7.9 Membership of Standards Committee – the matter was left on the table.

8. VACANCY – it was agreed to advertise in the press and on the notice board and web-site.
 
5. Planning Outcomes: There were none to hand
 
6. Finance:

            In:

            1st Precept                                                           £6666.00

            Out:                                                               

            Conwy CBC -  Royal Welsh Way                             £220.00

            JH-J Expenses                                                         £51.47

            JH-J Flags                                                             £200.64

            Alpine Travel                                                         £340.00

            Mrs.Doleman (see Funding application 1 below)       £500.00                                  

            Total in accounts 15/05/12 C/A   £514.79
                                                   D/A   £8536.77

                       Scottish Widows Acc.   £12844.28

7. Correspondence:

1. Service re Jubilee Celebrations - the Chairman will represent the council.

2. Mind Cymru re outreach service location for ‘Doris’. It was suggested that the car park at Cae Ffwt would be the best site and that
the 3rd Wed of the month between 10 and 4 would be suitable.

3. Church House Committee thanking for the donation.

4. Nant Conwy Day Club thanking for the donation.

5. Cemetery Committee thanking for the donation.

6. Pentan thanking for the donation.

7. Conwy CBC re Listed Buildings & Conservation Areas – not relevant for us.

Funding Application:

1.     Sharon Doleman re Jubilee Celebrations. It was agreed to support Mrs.Doleman’s effort with a donation of £500.00
  
8& 9: County Councillor’s Report: Cllr.G.Rees distributed information dealing with the following matters:

LDP    ConwyCBC’s first meeting  Llwybr y Gerddi       A470 Speeding

Cllr.Rees was asked for an update on a proposed crossing and about Llwybr y Nant.

Cllr.Mrs.Lesiter-Burgess congratulated Cllr.Rees on his victory in the recent election.
 
10. Local Matters:

1. Cllr.D.J.Rees reminded all councillors about the need to adhere to the Code of Conduct when acting as councillors.

2. Cllr.Barton asked for a progress report on Llwybr y Nant.

3. Cllr.Barton was astounded that the mowing gang had cut the daffodil leaves, for the second year in succession, before the bulbs
had a chance to revitalise for the next display. It was agreed that the Clerk was to write to complain and to ask for new bulbs to replace the destroyed ones.

4. Cllr.Spicer asked for the pot holes at Pant y Frith and on the road from A470 to Graig to receive attention again.

5. Cllr.Ms.Rogers noted that vehicles that were for sale were being parked on the A470. This is not a police matter but Conwy CBC
has been informed.

6. Cllr.Ms.Rogers reported that theft of central heating oil was happening again but the police were not reacting. The Clerk will inform the PCSO again.

7. Cllr.Ms.Rogers reported that needles were being found by the bridge in Maeshyfryd.

8. Cllr.Ms.Rogers reported that a mini-moped was being driven around Maeshyfryd in the evenings.
    
All local matters were approved and the Clerk will follow up those that need attention.
 
Date of next meeting:    June 26th, 2012 at 7:30        General Meeting
 

CYNGOR CYMUNED

LLANSANFFRAID GLAN CONWY

COMMUNITY COUNCIL


 
Cofnodion o’r Cyfarfod 15/05/2012

Presennol: Mrs.S.Edmondson, Mrs.A.Parry, Cyng.Mrs.C.Evans, Cyng.O.Evans-Jones, Cyng.Ms.P.Rogers, Cyng.A.ap Huw, Cyng.C.P.Barton, Cyng.Mrs.Lesiter-Burgess, Cyng. Cyng.D.J.Rees, Cyng.J.Spicer, Cyng.D.Worsley, Cllr G.Rees (CBSConwy)
 
Fe arwyddodd pob cynghorydd y Datganiad Derbyn Swydd ar ddechrau’r cyfarfod.
 
2.Ymddiheuriadau: Doedd dim ymddiheuriadau.
 
3. Cofnodion: Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol (17/04/2011)
 
4. Materion yn Codi o’r Cofnodion:

1. 2010/11.7:10.2 Y Gymdeithas Chwaraeon - adroddodd Cyng.Mrs.Lesiter-Burgess eu bod yn disgwyl canlyniad cais am nawdd gan WREN.

2. 2011/12.1:10.5 Glan Mewn Blodau – ffurflenni wedi eu dosbarthu. Cytunwyd ar wobrau o £50.00 ar gyfer pob dosbarth.

3. 2012/12:10.1.2&6 Materion Lleol - wedi eu pasio ‘mlaen i’r adran briodol.

4. 2011/12-7:10.3  Polyn Fflag - wedi cytuno ar y lleoliad ond mynegwyd pryder ar ba mor  agos ddylent fod. Os oes lle fe ddylai fod 4
medr rhyngddynt. Mae’r baneri wedi eu harchebu â’r gwaith i ddechrau cyn bo hir. E-bost i law oddi wrth L.Williams yn gofyn am esboniadau ar nifer o faterion. Cytunwyd fod Cyng.Mrs.Evans yn ymweld â hi i drafod ei chwynion..

5. 2011/12-5:7.11 Canllaw, Llwybr y Gerddi - y wybodaeth anghywir wedi ei rannu - trwsio peipen nwy oedd y marciau.

6. 2011/12.9:4.7 Trip yr Henoed – anfoneb am £340.00 i’w thalu cyn y cyfarfod nesaf.

7. 2012/13-1:7.9 Aelodaeth o’r Pwyllgor Safonau – y mater i’w adael ar y bwrdd.

8. Sedd Wag yn ward Fforddlas - cytunwyd i hysbysebu yn y wasg ac yn yr hysbysfwrdd ac ar y safle we.
 
5. Canlyniadau Ceisiadau Cynllunio:           Doedd dim i law.
 
6. Cyllid:
 
I Mewn:

Yr Archebiant cyntaf                                             £6666.00

Allan:

          CBS Conwy-  Ffordd y Cymry Brenhinol        £220.00

          JH-J Treuliau                                                £51.47

         JH-J – Baneri                                              £200.64

         Alpine Travel – trip yr Henoed                       £340.00

         Mrs.Doleman(Gweler y Cais am Nawdd isod) £500.00

        
Cyfanswm                                   15/05/2012 C/A  £514.79
                                                               D/A    £8536.77  
                                  Scottish Widows Acc.    £12844.28

7. Gohebiaeth:
 
1. Llythyr parthed gwasanaeth i ddathlu’r Jiwbilî. Y Cadeirydd y gynrychioli’r cyngor.

2. Mind Cymru parthed lleoliad gwasanaeth allgymorth gan ‘Doris’. Awgrymwyd Cae Ffwt fel lleoliad â’r trydydd  Mercher yn y mis fel dyddiad a rhwng 10 a 4 fel amser addas.

3. Pwyllgor Neuadd yr Eglwys yn diolch am y rhodd.

4. Clwb Nant Conwy’n diolch am y rhodd.

5. Pwyllgor y Fynwent yn diolch am y rhodd.

6. Y Pentan yn diolch am y rhodd.

7. CBS Conwy parthed Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth -
nid oedd yn ddilys i’n hardal ni.

Ceisiadau am nawdd:

1. Sharon Doleman yn gofyn am £500.00 tuag at ddathliad y Jiwbilî. Fe fynegodd Cyng.Mrs.Evans ddiddordeb yn y mater yma. Cytunwyd i gefnogi’r cais
                                     
8& 9. Adroddiad y Cynghorydd Sirol: Dosbarthodd Cyng.G.Rees wybodaeth am y materion isod:

CDLl  Cyfarfod cyntaf CBS Conwy          Llwybr y Gerddi       Gyrru ar A470

Gofynnwyd iddo am y wybodaeth ddiweddaraf parthed man croesi ac am Lwybr y Nant.

Fe longyfarchodd Cyng.Mrs.Lesiter-Burgess Cyng.Rees ar ei lwyddiant yn yr etholiad diweddar.
             
10.Materion Lleol:

1. Atgoffwyd y cynghorwyr gan Cyng.D.J.Rees am bwysigrwydd cadw at y Cod Ymddygiad wrth ymddwyn fel cynghorwyr.

2. Gofynnodd Cyng.Barton am y wybodaeth ddiweddaraf parthed Llwybr y Nant.

3. Roedd Cyng.Barton wedi synnu fod y gang torri gwair wedi torri dail y cennin Pedr, am yr ail flwyddyn yn olynol, cyn i’r bylbiau gael cyfle i fwydo cyn y tymor nesaf. Cytunwyd fod y Clerc i gysylltu i gwyno ac i ofyn am fylbiau newydd yn lle’r rhai a laddwyd.

4. Gofynnodd Cyng.Spicer am i’r tyllau yn y ffordd wrth Pant y Ffridd a rhwng yr A470 a’r Graig dderbyn sylw eto.

5. Adroddodd Cyng.Ms.Rogers fod cerbydau ar werth yn cael eu parcio ar yr A470. Nid mater i’r Heddlu yw hwn ond mae CBS Conwy’n ymwybodol o’r mater.

6. Dywedodd Cyng.Ms.Rogers for lladrata olew gwres canolog yn digwydd eto ond nad oedd yr Heddlu’n ymateb. Bydd y Clerc yn cysylltu â’r SCCH eto.

7. Dywedodd Cyng.Ms.Rogers fod nodwyddau o gwmpas pont Maeshyfryd.

8. Dywedodd Cyng.Ms.Rogers fod ‘mini moped’ yn cael ei yrru o gwmpas Maeshyfryd yn y nosweithiau.

Cytunwyd ar holl o’r materion lleol ac fe fydd y Clerc yn delio a’r materion sydd angen sylw.
                                                                      
Dyddiad y cyfarfod nesaf – Mehefin 26ain  am 7:30   Cyfarfod Cyffredinol


 Last updated on 31 July 2013
Community Web Kit provided free by BT