CYNGOR CYMUNED LLANSANFFRAID GLAN CONWY

COMMUNITY COUNCIL


Minutes of Council Meeting 18/10/2011

l. Present:
Cllr.Mrs.Lesiter-Burgess, Cllr.Mrs.A.Parry, Cllr.Mrs.S.Edmondson, Cllr.Mrs.C.Evans, Cllr.Mrs.P.Rogers, Cllr.T.S.Buckley, Cllr.O.Evans-Jones, Cllr.D.Worsley, Conwy C.B.Cllr.G.Rees

2. Apologies:
Cllr.D.J.Rees,  Cllr.D. Pritchard, Cllr.J.Spicer, Cllr.C.P.Barton

3. Minutes:
The minutes of the last meeting (13/09/2011) were approved.

4. Matters Arising:

1. 2010/11.7:10.2 Sports Association – The Clerk had made further enquiries re the membership of the Association and read out a definitive reply from Conwy CBC Legal Dept. Cllr.Mrs.Lesiter-Burgess gave an update on the applications for grants.

2. 2010/11.8:10.1
Memorial Crosses –Still awaiting additional cost of cenotaph.

3. 2011/12.1:10.5 Glan in Bloom (only a reminder for the future)

4. Christmas Tree/Lights – it was resolved to purchase 6 strings and 1 extension from ‘Festive Lights’ at a cost of £204.98

5. 2011/12-5:7.11 Handrail, Llwybr y Gerddi – matter passed on to Rights of Way Dept.

6. 2011/12-5:10.4 Bulbs –The Clerk took it upon himself to order the same as last time – 14 bags (to be taken away at the end of the meeting). One bag to be presented to school and one to the Guides/Brownies.

7. 2011/12-5:10.5, 7, 8 & 9 Local Matters – reported to Llanrwst Depot.

5. Planning Outcomes:

0/38134           Sarn y Mynach, Storage etc    Granted

6. Finance:
           
      Out:                               

      Hacker Young – external audit                        £192.00    

      J.Hughes-Jones - bulbs                                   £84.00

      Earl Haig Fund                                              £150.00

      Chairman’s Fund re Funding application 1        £199.99

      Total in accounts
                                                       18/10/11 C/A £652.78
                                                                   D/A £6535.08
                                       Scottish Widows Acc. £12820.14

 

 

7.Correspondence:

1. Janet Finch-Saunders asking for dates of future meetings so as to pay a visit. The Clerk to pass on the information and to invite her to a meeting as an observer as the council is a-political.

2. Betsi Cadwaladr Community Health Council wanting to work with us.

3. Conwy CBC’s new CEO introducing himself.

4. Conwy CBC re Dog Control Orders. The Clerk was asked to respond asking for Acre Field, Cae Ffwt and the green in Pentrefelin to be included.

5. Conwy CBC re Review of Polling Districts/Stations. The Clerk will fill the questionnaire.

6. GC Old People’s Welfare Committee thanking for the donation.

7. Suffolk Association of Local Councils re Sustainable Communities Act. Cllr.Worsley agreed to look at the document on the council’s behalf.

8. E-mail from Alwyn ap Huw Humphreys re appointment.

9. Cymdeithas Tai Clwyd Annual Report – on the table

10.Conwy Local Service Board re Consultation on ‘One Conwy – working together for a better future’ – Cllr.Worsley agreed to look at the document on the council’s behalf.

11.Conwy CBC re potential costs of elections on May 3rd 2012

Funding Application:

1. GC Action Group re Fireworks Display

      The Chairman wished to make a donation from her fund.

2. Bobath Children’s Therapy

3. Victim Support

4. Urdd – 2 applications

      The Chairman did not wish these three applications to be discussed
 
8 & 9: County Councillor’s Report:
 
Cllr.Rees reported on the following matters:

LDP   Ganol Treatment Plant   Memorial Hall           Environment Day
   
10. Local Matters:
 
1. Invitation to attend the Remembrance Service at St Ffraid’s Church on November 13th, the parade to set off at 10:30

2. Cllr.Buckley asked if the Highways Dept could be asked again about a meeting re drains at West End.

3. Cllr.Ms.Rogers asked if the NW Trunk Road Agency could be asked again for ‘Beware Horses Crossing’ signs at Pentrefelin.

4. Cllr.Ms.Rogers asked if the gardening Group would undertake to assist an elderly gentleman by tidying up his garden before he receives an eviction notice. The Clerk will contact the Group’s secretary – Cllr.G.Rees.

5. Cllr.Mrs.Edmondson asked if the ‘Give Way’ signs at the junction of Tŷ Du Road and Top Llan Road could receive attention.

6. Cllr.Mrs.Edmondson asked if the bindweed and other growths could be attended to on the Green at the top of Llwybr y Gerddi before they take the whole site over.

7. Cllr.Mrs.Edmondson reported that Lamp 2 on Ffordd Naddyn, although having been attended to, still does not function properly.

All local matters were approved and the Clerk will follow up those that need attention.
 
Date of next meeting – November 15th      General Meeting
               
Planning Applications:
 
0/38276           Premier Toyota         

      No objection or observation on the above application.

 
CYNGOR CYMUNED LLANSANFFRAID GLAN CONWY COMMUNITY COUNCIL
 
Cofnodion o’r
Cyfarfod 18/10/2011
 
Presennol:
 
Cyng.Mrs.Lesiter-Burgess,
Cyng.Mrs.A.Parry, Cyng.Mrs.S.Edmondson, Cyng.Mrs.C.Evans, Cyng.Mrs.P.Rogers,
Cyng.T.S.Buckley, Cyng.O.Evans-Jones, Cyng.D.Worsley,
  
2.Ymddiheuriadau:
 
Cyng.D.J.Rees, Cyng.D Pritchard, Cyng.J.Spicer, Cyng.C.P.Barton
 
3. Cofnodion:
 
Cytunwyd ar
gofnodion y cyfarfod blaenorol (13/09/2011).
 
4. Materion yn
Codi o’r Cofnodion:
 
2010/11.7:10.2 Y
Gymdeithas Chwaraeon - Roedd y Clerc wedi cysylltu 'mhellach gydag Adran
Gyfreithiol CBS Conwy ac fe ddarllenodd y datganiad ar y mater. Rhoddodd
Cyng.Mrs.Lesiter-Burgess adroddiad ar y sefyllfa ddiweddaraf parthed ceisiadau
am grantiau

2. 2010/11.8:10.1
Cerrig Coffa’r Fynwent – Dal i ddisgwyl pris am y gofgolofn.

3. 2011/12.1:10.5
Glan mewn Blodau – (dim ond er mwyn atgoffa)

4. Y Goeden
Nadolig/Goleuadau - penderfynwyd archebu 6 set ac 1 estyniad gan ‘Festive
Lights’ am bris o £204.98

5.
2011/12-5:7.11. Canllaw Llwybr y Gerddi – y mater wedi ei basio ‘mlaen i’r
Adran Hawliau Tramwyo Cyhoeddus

6. 2011/12-5:10.4
Bylbiau  - cymerodd y Clerc arno’i hun i
archebu'r un faint a’r tro olaf - 14 bagiad (i’w cymeryd ar ddiwedd y
cyfarfod). Penderfynwyd rhoi un bag i’r ysgol ac un i’r Geidiaid/Brownies

7.
2011/12-5:10.5, 7, 8 & 9  Materion
Lleol- – wedi eu pasio ‘mlaen i Lanrwst.
 
5. Canlyniadau
Ceisiadau Cynllunio:
        0/38134     Fflagiau Sarn y Mynach  Caniatawyd
 
6. Cyllid:
  Allan:

      Hacker Young – archwiliad allanol               £192.00    

      J.Hughes-Jones bylbiau                    £84.00

      Cronfa’r Iarll Haig                             £150.00

      Cronfa’r Cadeirydd par. Nawdd 1 isod            £199.99

                                         Cyfanswm 
18/10/11 C/A  £652.78

                                                D/A   £6535.08

                                                   Scottish Widows Acc. £12820.14

7. Gohebiaeth:

1. Janet Finch-Saunders AS yn gofyn am ddyddiadau’r cyfarfodydd i’r dyfodol. Y Clerc i
gysylltu gyda’r manylion a’i gwahodd fel arsyllwr gan nad yw'r cyngor yn
'boliticaidd'.

2. Cyngor Iechyd Cymunedol Betsi Cadwaladr eisiau gweithio gyda’r cyngor

3. Prif Weithredwr CBS Conwy yn cyflwyno’i hun.

4. CBS Conwy
parthed Gorchmynion Rheoli Cŵn. Y Clerk i ymateb ac i ofyn am i Gae Ffwt, Acre
Field a’r glaswellt ym Mhentrefelin gael eu cynnwys yn yr orchymyn.

5. CBS Conwy
parthed Adolygu Dosbarthiadau a Safleoedd Pleidleisio. Y Clerc i lenwi’r
holiadur.

6. Pwyllgor yr henoed yn diolch am y rhodd..

7. Cymdeithas Cynghorau Lleol Suffolk parthed Deddf Cymunedau Cynaliadwy. Cyng.Worsley i
astudio’r ddogfen ac i greu sylwadau ar ran y cyngor.

8. E-bost gan Alwyn ap Huw Humphreys parthed y cyfethol blaenorol.

9. Adroddiad
Blynyddol Cymdeithas Tai Clwyd.

10.Bwrdd Gwasanaeth Lleol Conwy parthed Ymgynghoriad ar ‘Un Conwy – cydweithio ar gyfer
gwell dyfodol – copi ar y bwrdd. Cyng.Worsley i astudio’r ddogfen ac i greu
sylwadau ar ran y cyngor.

11.CBS Conwy parthed cost arfaethedig o etholiadau ar Fai 3ydd 2012.

            Cais am Nawdd:

1. Grŵp Gweithredu Glan Conwy’n gofyn am nawdd tuag at y tân gwyllt..

Y Cadeirydd am wneud rhodd o’i chronfa.

2. Therapi Bopath i Blant

3. Cymorth i Ddioddefwyr

4. 2 gais gan yr Urdd.

Nid oedd yr Is-gadeirydd yn fodlon i’r tri chais gael eu trafod.
      
8 & 9. Adroddiad y Cynghorydd Sirol:
 
Soniodd Cyng.Rees am y materion isod:

CDLl  Gwaith Carffosiaeth Ganol           Y Neuadd Goffa    Dydd yr Amgylchedd

10. Materion Lleol:
 
1. Gwahoddiad i’r
Gwasanaeth Cadoediad yn St.Ffraid ar Dachwedd 13 – yr orymdaith i          gychwyn am 10:30.

2. Gofynnodd
Cyng.Buckley ar i’r Adran Trafnidiaeth wneud cysylltiad ag ef parthed y draen
yn West End.

3. Gofynnodd
Cyng.Ms.Rogers am gael cais eto i’r Asiantaeth Trafnidiaeth am arwyddion
‘Ceffylau’n Croesi’ yn Fforddlas

4. Gofynnodd
Cyng.Ms.Rogers a oedd modd i’r Grŵp Garddio ymgymryd â thacluso gardd gwr
oedrannus cyn iddo dderbyn rhybudd i adael ei gartref. Y Clerc i gysylltu ag
ysgrifennydd y grŵp - Cyng.G.Rees.

5.Gofynnodd
Cyng.Mrs.Edmondson am i’r arwydd ‘ Ildiwch’ ger 
Ffordd Tŷ Du/Top Llan gael ei adnewyddu.

6. Gofynnodd
Cyng.Mrs.Edmondson am i’r  ‘ladi wen’ a
mieri eraill gael eu tocio ar y glaswellt pen uchaf i Lwybr y Gerddi.

7.Dywedodd
Cyng.Mrs.Edmondson nad oedd lamp 2, Ffordd Naddyn yn gweithio’n iawn er iddi
dderbyn sylw.

Cytunwyd ar holl o’r materion lleol ac fe fydd y Clerc yn delio a’r materion sydd angen sylw.
 
Dyddiad y cyfarfod nesaf – Tachwedd 15fed       Cyfarfod Cyffredinol
 
Ceisiadau Cynllunio:
 
0/38276           Premier Toyota
        Dim sylwadau na gwrthwynebiad i’r cais uchod.
  
2011/12-6
 






 Last updated on 31 July 2013
Community Web Kit provided free by BT