CYNGOR CYMUNED

LLANSANFFRAID GLAN CONWY

COMMUNITY COUNCILMinutes of Council Meeting 15/11/2011

l. Present:

Cllr.Mrs.Lesiter-Burgess, Cllr.Mrs.A.Parry, Cllr.Mrs.S.Edmondson, Cllr.Mrs.C.Evans, Cllr.Mrs.P.Rogers, Cllr.D.J.Rees, Cllr.J.Spicer, Cllr.C.P.Barton, Cllr.O.Evans-Jones, Cllr.D.Worsley, Conwy C.B.Cllr.G.Rees

The Chairman was unable to be present at the beginning of the meeting so the Vice-chairman took the meeting.
Planning applications were dealt with as one was for the Chairman’s residence. There were no objections or observations on the three applications. (See below)

2. Apologies:
Cllr.T.S.Buckley, PCSO

3. Minutes:

The minutes of the last meeting (18/10/2011) were approved.

4. Matters Arising:

1. 2010/11.7:10.2 Sports Association – there was nothing to report
2. 2010/11.8:10.1 Memorial Crosses –Still awaiting additional cost of cenotaph.
3. 2011/12.1:10.5 Glan in Bloom (only a reminder for the future)
4. Christmas Tree/Lights –Invoice of £204.98 to pay to ‘Festive Lights’. Arrangements were made to erect the lights. Adam Hughes has been asked to inspect the present lights.
5. 2011/12-5:7.11 Handrail, Llwybr y Gerddi – nothing to report
6. 2011/12-5:10.4 Bulbs –Two sacks were to be collected at the end of the meeting – Cllr.Barton and those for the Guides/Brownies.
7. 2011/12-6:10.2 Drains at West End – Cllr Buckley had met John Edwards and the drain has been cleared.
8. 2011/12-6:10.3 Horses Crossing signs – contact made with NW Trunk Road Agency and investigations ongoing. Progress also on speeding in the village – surveys had been carried out either side of Church Street to ascertain the need. The results showed that there was no need to alter the present situation. The survey also showed that there were not enough pedestrians crossing the A470 to justify a crossing in the centre of the village.
9.  2011/12-6:10.4 Gardening Group – contact made but the group felt that they could not undertake the task. Two suggestions were made - Bron y Nant Group or Community Services will be approached for assistance.
10. 2011/12-6:10.5,6,7 Local Matters – all reported to the relevant authorities.

5. Planning Outcomes:

    0/38220        Black Cat LPG Tanks    Granted
                         
6. Finance:
        
    Out:                        
       Scouts HQ Donation (see mins 12/04/11)    £500.00                
       J.Hughes-Jones -lights                £204.98
(The Clerk apologised for an error with the Action Group cheque made out for £199.99 instead of £200.00)                    
                                   Total in accounts15/11/11C/A £697.78                                                     D/A    £5535.08
                                        Scottish Widows Acc.    £12820.14

7. Correspondence:
1. Mochdre Community Council Civic Sunday Dec 4th at Village hall at 3pm
2. Conwy CBC Sports Awards at Venue on Nov 25th – Cllr Ms.Rogers to attend
3. Conwy CBC re Forum Meeting – change of venue to the Conwy Suite, Eirias Stadium on 24/01/12 at 6:30pm
4. Conwy CBC Chairman invitation to Christmas Buffet at noon on 08/12 at cost of £10.
5. UHY Hacker Young receipt of payment
6. Royal British Legion thanking for the donation.
        Funding Application:
1. Llangollen International Eisteddfod
2. Vale of Glamorgan National Eisteddfod
    The Chairman did not wish these applications to be discussed
3. Community Dance for Conwy, Gwynedd & Môn
    The Clerk to enquire whether the group visited Ysgol Glan Conwy.
4. N.Wales Deaf Association.
    This application was discussed and a proposal for a donation of £50.00 was agreed.
5. Emma Watson – (U16 tennis champion)
    The Chairman made a donation from her fund.

8 & 9: County Councillor’s Report:

Cllr.Rees distributed a report dealing with the following matters:
LDP    Pavements on Conwy Valley Estate    A470/Church Street    Acre Field
Cllr.Rees also distributed a fact sheet on gritting in adverse weather.
Further information was given on the following matters:
Dog Bin at Ty Du Road, RSPB access bridge, Sports Awards Presentation, Action Group

10. Local Matters:
1. Cllr.Spicer suggested that the proceeds of the sale of the Memorial Hall should be given to the community council so that no precept would be raised for a few years, thus enabling all in the village to benefit. Cllr.G.Rees explained that the Charity Commission would not permit this as the money had to go to a ‘like organisation’ in the village.
2. Cllr.Barton reported on the state of Llwybr y Nant. The Clerk explained that the Right of Way Dept was aware of the situation. However, it was agreed to include this matter on future agendas so as to ensure that work will take place.
3. Cllr.Worsley asked if a flag pole could be erected in the village. It was explained that this had been discussed and left on the table at a previous meeting. The Clerk will carry out research on the matter by the next meeting.
4. Cllr. Mrs.Edmondson mentioned that the ‘Give Way’ sign had been attached but still showed ‘0 Yards’. The Clerk reported that Highways were aware of the situation.
5. The Chairman thanked all who had attended the Remembrance Service. The condition of the path leading to the cenotaph caused concern. It was agreed to ask Goronwy Jones to attend to the path before next November’s Service.
      All local matters were approved and the Clerk will follow up those that need attention.

Date of next meeting – December 13th     Finance (7pm) & General Meeting (7:30)
            
Planning Applications:

0/38334    Y Bryn
0/38359    Y Fron
0/38388    Tal Goed
        
    No objection or observation on the above applications. (See above)

CYNGOR CYMUNED
LLANSANFFRAID GLAN CONWY
COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion o’r Cyfarfod 15/11/2011

Presennol:

Cyng.Mrs.Lesiter-Burgess, Cyng.Mrs.A.Parry, Cyng.Mrs.S.Edmondson, Cyng.Mrs.C.Evans, Cyng.Mrs.P.Rogers, Cyng.D.J.Rees, Cyng.J.Spicer, Cyng.C.P.Barton, , Cyng.D.Worsley,
Cyng.O.Evans-Jones; Cyng.G.Rees - CBS Conwy

Nid oedd y Cadeirydd yn gallu body n bresennol ar ddechrau’r cyfarfod ac fe gymerodd yr Is-gadeirydd yr awenau.
Fe drafodwyd y ceisiadau cynllunio gan fod un yn ymwneud a thŷ’r Cadeirydd. Nid oedd sylwadau na gwrthwynebiadau i’r tri chais. (Gweler isod)

2.Ymddiheuriadau:
Cyng.T.S.Buckley, SCCH
    
3. Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol (18/10/2011).

4. Materion yn Codi o’r Cofnodion:

2010/11.7:10.2 Y Gymdeithas Chwaraeon – dim i’w adrodd yn ôl arno.
2. 2010/11.8:10.1 Cerrig Coffa’r Fynwent – Dal i ddisgwyl pris am y gofgolofn.
3. 2011/12.1:10.5 Glan mewn Blodau – (dim ond er mwyn atgoffa)
4. Y Goeden Nadolig/Goleuadau - anfoneb oddi wrth  ‘Festive Lights’ am £204.98 i’w thalu. Gwnaethpwyd trefniadau ar gyfer gosod y goleuadau newydd. Mae Adam Hughes yn archwilio’r rhai presennol.
5. 2011/12-5:7.11. Canllaw Llwybr y Gerddi – dim adroddiad i law.
6. 2011/12-5:10.4 Bylbiau  Dau sach i’w rhannu i gyng.barton ac i’r Geidiaid/Brownies
7. 2011/12-6:10.2  Draen yn ‘West End’- cyfarfod wedi bod rhwng Cyng.Buckley a John Edwards a’r draen wedi ei chlirio.
8. 2011/12-6:10.3 Arwydd Ceffylau - cysylltiad gyda’r Asiantaeth Priffyrdd ac mae ymholiadau’n parhau. Mae archwiliad o gyflymder trafnidiaeth nail ochr i Stryd yr Eglwys wedi cymered lle er mwyn canfod yr angen. Roedd y canlyniadau yn dangos dim angen newid y sefyllfa bresennol. Nod oedd digon o ddefnydd ar gyfer croesfan ar yr A470 chwaith.
9. 2011/12-6:10.4 Grŵp Garddio – cysylltiad wedi ei wneud nid oedd y grŵp yn gweld y gallant wneud y gwaith. Awgrymwyd gofyn y Bron y Nant neu’r Gwasanaethau Cymunedol am gymorth.
10. 2011/12-6:10.5,6,7 Materion Lleol - i gyd wedi eu pasio ‘mlaen i’r adrannau priodol.

5. Canlyniadau Ceisiadau Cynllunio:

        0/38220    Tanciau LPG yn Black Cat    Caniatawyd

6. Cyllid:

Allan:
      Canolfan Sgowtiaid (Gweler cofnodion 12/04/11    £500.00
      J.Hughes-Jones goleuadau                £204.98
(Fe ymddiheurodd y Clerc am iddo wneud camgymeriad gyda siec y Grŵp Gweithredu trwy wneud  y taliad yn £199.99 yn lle £200.00)
                                         Cyfanswm  15/11/11 C/A    £697.78
                                D/A    £5535.08
                                             Scottish Widows Acc.    £12820.14
7. Gohebiaeth:
1. Cyngor Cymuned Mochdre’n Estyn gwahoddiad i’w Sul Dinesig ar Ragfyr 4ydd yn Neuadd y Pentref am 3 o’r gloch.
2. CBS Conwy yn Cynnal y Noson Gwobrau Chwaraeon yn y Feniw ar Dachwedd 25ain - Cyng.Ms.Rogers yn cynrychioli.
3. CBS Conwy parthed newid yn lleoliad y Cyfarfod Fforwm i Ystafell Conwy, Stadiwm Eirias ar Ion 24ain 2012 am 6:30.
4. Cadeirydd CBS Conwy  yn ymestyn gwahoddiad i Fwffe Nadolig ar 08/12 am 12 o’r gloch ar gost o £10.00.
5. Derbynneb gan YHU Hacker Young.
      6. Y Lleng Prydeinig yn diolch am y rhodd..
            Cais am Nawdd:
1. Eisteddfod Llangollen
2. Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg
      Nid oedd y Cadeirydd yn fodlon i’r ceisiadau gael eu trafod.
3. Dawns Gymuned ar Gyfer Conwy, Gwynedd â Môn.
     Y Clerc i holi os oedd y grŵp wedi ymweld ag Ysgol Glan Conwy.
4. Cymdeithas y Byddar Gogledd Cymru
Trafodwyd y cais ac fe wnaethpwyd rhodd o £50.00
5. Emily Watson - (pencampwraig tenis Cymru dan 16)
Fe wnaeth y Cadeirydd rodd o’i chronfa.
        
8 & 9. Adroddiad y Cynghorydd Sirol:

Soniodd Cyng.Rees am y materion isod:
CDLl    Palmentydd Stad Dyffryn Conwy    A470/Stryd yr Eglwys
Fe ddosbarthodd Cyng.Rees wybodaeth parthed graeanu mewn tywydd garw.
Rhannwyd gwybodaeth hefyd parthed Bin Baw Cŵn Ffordd Tŷ Du, Pont mynediad i’r RSPB, Y Grŵp Gweithredu.
    
10. Materion Lleol:

1. Awgrymodd Cyng.Spicer y dylai arian gwerthiant y Neuadd Goffa ddod i’r cyngor er mwyn peidio codi archebiant ân rai blynyddoedd fel bod y gymuned gyfan yn elwa. Esboniodd Cyng.G.Rees na fyddai’r Comisiwn Elusennau’n cytuno gan fod rhaid i’r arian fynd i fudiadau tebyg yn y llan.
2. Adroddodd Cyng.Barton ar gyflwr Llwybr y Nant. Esboniodd y Clerc fod yr Adran Hawliau tramwyo’n ymwybodol o’r sefyllfa. Er hynny, cytunwyd i gynnwys y mater ar agenda cyfarfodydd i’r dyfodol er mwyn sicrhau fod gwaith yn cael ei wneud yma.
3. Gofynnodd Cyng.Worsley a oedd modd cael polyn fflag yn y Llan. Esboniodd y Clerc fod y mater wedi ei drafod o’r blaen ac wedi ei adael ar y Bwrdd. Fe wnaiff y Clerc gwaith ymchwil am brisia ac yn y blaen erbyn y cyfarfod nesaf.
4. Soniodd Cyng.Mrs.Edmondson fod yr arwydd ‘Ildiwch’ wedi ei ail-osod ar Ffordd Tŷ Du ond yn dal i ddangos ‘0 Llath’. Adroddodd y Clerc fod yr Adran Priffyrdd yn ymwybodol o’r sefyllfa.
5.Diolchodd y Cadeirydd i bawb oedd yn bresennol yng Ngwasanaeth y Cadoediad. Roedd y Llwybr at y gofeb angen sylw ac fe drefnir i Goronwy Jones ddelio a hyn cyn Tachwedd y flwyddyn nesa.
   Cytunwyd ar holl o’r materion lleol ac fe fydd y Clerc yn delio a’r materion sydd angen sylw.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - Rhagfyr 13eg     Cyfarfod Cyllid (7 y.h.) a Chyffredinol (7:30)
Ceisiadau Cynllunio:
0/38334    Y Bryn
0/38359    Y Fron
0/38388    Tal Goed            
    Dim sylwadau na gwrthwynebiad i’r ceisiadau uchod. (Gweler uchod)
2011/12-7


 Last updated on 31 July 2013
Community Web Kit provided free by BT