CYNGOR CYMUNED

LLANSANFFRAID GLAN CONWY

COMMUNITY COUNCIL


COFNODION O’R PWYLLGOR BLYNYDDOL 10/05/2011
am 7:30

1.PRESENNOL:

Cadeirydd-
Cyng.J.Spicer, Cyng.O.Evans-Jones,
Cyng.T.S.Buckley, Cyng.Mrs.C.Evans, Cyng.Mrs.A.Parry, Cyng.Mrs.S.Lesiter-Burgess,
Cyng.D.J.Rees Cyng.Mrs.P.Rodgers, Cyng.C.P.Barton,
Cyng.Mrs.S.Edmondson, Cyng.G.Rees (CBS Conwy)

 

YMDDIHEURIADAU:

 

Rh.Rh.G., S.C.C.H.

    

Nid
oedd aelod o’r cyhoedd yn bresennol.

 

2.COFNODION
O’R CYFARFOD BLYNYDDOL BLAENOROL (18/05/10):

 

Derbyniwyd y cofnodion fel rhai
cywir.       

                       

3.ADRODDIAD Y
CADEIRYDD AM 2010/11:

 

Diolchodd y Cadeirydd am y
fraint o gadeirio’r cyngor.

Rhoddodd amlunelliad byr
o’r uchelbwyntiau yn ystod y flwyddyn – Sul Maer CBS Conwy â’r ymweliad at SYM
y Llan.

Diolchodd i’r cynghorwyr am
eu cefnogaeth ac i’r Clerc am ei waith. 
Dymunodd yn dda i’r Cadeirydd newydd

 

4.ADRODDIAD
ARIANNOL:

 

Derbyniwyd yr adroddiad nad oedd
wedi ei  archwilio gan yr Archwiliwr
Cyfrifon.

 

5.
DERBYN/MABWYSIADU DOGFENNAU’R CYNGOR:

           

Rheolau Sefydlog, y
Strategaeth Buddsoddi Flynyddol, Polisi Asesu Risg, Polisi Rhyddid Gwybodaeth
ac Adolygiad Effeithiolrwydd Blynyddol.

Yn dilyn trafodaeth ar y pum
dogfen uchod, fe gytunwyd ar eu mabwysiadu/derbyn am flwyddyn arall onid y bydd
newidiadau mewn deddfau yn gorfodi newidiadau.

 

6.DILEU’R
RHEOLAU SEFYDLOG:

 

            Cytunwyd
ar hyn.

 

7. URDDO’R
CADEIRYDD NEWYDD.

 

Fe urddwyd y Cadeirydd
newydd, Cyng. Mrs.Lesiter-Burgess, gan Cyng. John Spicer.

Diolchodd Cyng. Mrs.Lesiter-Burgess am y fraint o gadeirio’r cyngor a hefyd i’r
cyn-gadeirydd am ei waith.

CYNGOR
CYMUNED

LLANSANFFRAID GLAN CONWY

COMMUNITY
COUNCIL

 

MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING  10/05/2011 at 7:30

 

1.PRESENT:

 

Chairman- Cllr.J.Spicer, Cllr.O.Evans-Jones,
Cllr.D.J.Rees, Cllr.T.S.Buckley, Cllr.Mrs.C.Evans, Cllr.Mrs.A.Parry,
Cllr.Mrs.S.Lesiter-Burgess, Cllr.Mrs.P.Rodgers, Cllr.C.P.Barton,
Cllr.Mrs.S.Edmondson, Conwy
C.B.Cllr.G.Rees,

 

 APOLOGIES:

 

CBM, PCSO

 

No members of the public were
present.

 

2. MINUTES OF
PREVIOUS A.G.M. – (18/05/2010)

 

The minutes were accepted as
being correct  

 

3. CHAIRMAN’S
REPORT FOR 2010/11

 

The Chairman thanked the council
for the privilege of chairing the Council.

He gave a brief account of the
highlights during the year – Conwy CBC’s Mayoral Sunday and a visit to the WI.

He thanked councilors for the
co-operation that he received during his term of office and the Clerk for his
work.

He wished the incoming Chairman
well for the year ahead

 

4. FINANCIAL
REPORT:

 

A financial report, which had
not been seen by the Auditor, was accepted.

 

5. ADOPTION/APPROVAL OF THE COUNCIL’S DOCUMENTS:

           

            Standing
Orders, Annual Investment Strategy, Risk Assessment Policy, Freedom of
Information Policy and Annual Effectiveness Review.

            Following a discussion on the above
five documents, it was agreed to adopt/approve them for another year unless legislation
enforces changes.

 

6. SUSPENSION
OF STANDING ORDERS:

 

            This
was approved

 

7. APPOINTMENT
OF CHAIRMAN:

 

Cllr. John Spicer presented
the Badge of Office to Cllr.Mrs.Lesiter-Burgess. Cllr.Mrs.Lesiter-Burgess
was grateful for the privilege of chairing the council and thanked the
ex-chairman for his work during the previous year.

 

8. ELECTION OF
VICE-CHAIRMAN:

 

Cllr.Ms.Rogers and Cllr.Mrs.Edmondson were  proposed
and seconded and following a paper vote, Cllr.Mrs.Edmondson will be Vice-Chairman.

 

 

9. ANY
OTHER BUSINESS:

 

            Council
Sub-committees:

            The following were nominated to
the committees:

            Public Footpaths                     All councilors

            Street Naming                         All councilors

            D.R.Davies Charity                The Chairman and Vice-chairman

            School
Governing Body         Cllr.Mrs.Edmondson

            Sports
Association                  To be decided
once the Association’s future is known

            Finance
Committee                 The
Vice-chairman, Cllr.Mrs.Evans, Cllr.Ms.Rogers,

                                                            Cllr.Mrs.Parry,
Cllr.Spicer.

 

10.
REINSTATEMENT OF STANDING ORDERS.

 

            This
was approved

 

The annual meeting closed at 8:00

 

                                               

 

 

8. ETHOL
IS-GADEIRYDD:

 

Fe
gynigwyd ac eilwyd enwau’r Cyng.Ms.Rogers a’r Cyng.Mrs.S.Edmondson ar gyfer y
swyddYn dilyn pleidlais gudd, Cyng.Mrs.S.Edmondson fydd yn Is-gadeirydd.

 

9. UNRHYW FATER ARALL:

 

Is-bwyllgorau’r Cyngor:

Fe gytunwyd ar hyn fel a
ganlyn:

Llwybrau Cyhoeddus             Pob cynghorydd

Enwi Strydoedd                     Pob cynghorydd

Elusen D.R.Davies                  Y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd

Llywodraethwyr yr Ysgol      Cyng.Mrs.Edmondson

Y Gymdeithas Chwaraeon     I’w benderfynnu ar ol gweld dyfodol y
gymdeithas.

Pwyllgor Cyllid                       Yr Is-gadeirydd, Cyng.Mrs.Evans,
Cyng.Ms.Rogers,

Cyng.Mrs.Parry a’r Cyng.Spicer.

 

10. AIL
SEFYDLU’R RHEOLAU SEFYDLOG:

 

            Cytunwyd ar hyn.

 

Daeth
y cyfarfod blynyddol i ben am 8:00

  Last updated on 31 July 2013
Community Web Kit provided free by BT