CYNGOR CYMUNED LLANSANFFRAID GLAN CONWY COMMUNITY COUNCIL


COFNODION O’R PWYLLGOR BLYNYDDOL 18/05/2010 am 7:30

1.PRESENNOL:

Cadeirydd-
Cyng.O.Evans-Jones, Cyng.J.Spicer,
Cyng.T.S.Buckley, Cyng.Mrs.S.Edmondson,, Cyng.Mrs.C.Evans, Cyng.Mrs.A.Parry, Cyng.Mrs.S.Lesiter-Burgess,
Cyng.C.P.Barton,
Cyng.Mrs.A.Brooke, Cyng.Mrs.P.Rodgers,
Cyng.R.Paton, Cyng.G.Rees (CBS Conwy)
 
YMDDIHEURIADAU:

Cyng.D.J.Rees, Rh.Rh.G., S.C.C.H.

Nid oedd aelod o’r cyhoedd yn bresennol.

2.COFNODION O’R CYFARFOD BLYNYDDOL BLAENOROL (26/05/09):

Derbyniwyd y cofnodion fel rhai cywir.       
              

3.ADRODDIAD Y CADEIRYDD AM 2009/10:

Diolchodd y Cadeirydd am y
fraint o gadeirio’r cyngor. Bu’n cynrychioli’r cyngor yn yr Eisteddfod
Genedlaethol yn y Bala. Amlinellodd uchafbwyntiau’r flwyddyn - datblygu’r parc
chwarae, y camerâu cylch cyfun, plannu’r cennin Pedr, penwythnos y sgipiau, a
thrip yr henoed. Cyfeiriodd at ymddeoliad Mr.Victor Williams o’r cyngor ar ôl
dros hanner can mlynedd o wasanaeth i’r gymdogaeth. Diolchodd i’r cynghorwyr am
eu cefnogaeth ac i’r Clerc am ei waith. 
Dymunodd yn dda i’r Cadeirydd newydd

4.ADRODDIAD ARIANNOL:

Derbyniwyd yr adroddiad nad oedd
wedi ei  archwilio gan yr Archwiliwr
Cyfrifon.

5. DERBYN/MABWYSIADU DOGFENNAU’R CYNGOR:

Rheolau Sefydlog, y Strategaeth Buddsoddi Flynyddol, Polisi Asesu Risg, Polisi Rhyddid Gwybodaeth
ac Adolygiad Effeithiolrwydd Blynyddol.

Yn dilyn trafodaeth ar y pum dogfen uchod, fe gytunwyd ar eu mabwysiadu/derbyn am flwyddyn arall onid y bydd
newidiadau mewn deddfau yn gorfodi newidiadau.

6.DILEU’R RHEOLAU SEFYDLOG:

Cytunwyd ar hyn.

7. URDDO’R CADEIRYDD NEWYDD.

Fe urddwyd y Cadeirydd newydd, Cyng. John Spicer, gan Cyng. O.Evans-Jones.

Diolchodd Cyng.Spicer am y fraint o gadeirio’r cyngor a hefyd i’r cyn-gadeirydd am ei waith.

Aeth ymlaen i amlinellu ei weledigaeth am y flwyddyn – rhoi’r cyngor ar flaen y gad yn y
gymuned. Gofynodd i bawb

feddwl am brosiectau i’w datblygu yn ystod y flwyddyn ac fe drafodir hwy yn y

cyfarfog cyffredinol nesaf o’r cyngor.

8. ETHOL IS-GADEIRYDD:

Fe gynigwyd enw Cyng.Mrs.Sarah Lesiter-Burgess ar gyfer y swydd. Cytunwyd yn unfrydol ar hyn.

9. UNRHYW FATER ARALL:

Is-bwyllgorau’r Cyngor:

Fe gytunwyd ar hyn fel a ganlyn:

Llwybrau Cyhoeddus             Pob cynghorydd

Enwi Strydoedd                     Pob cynghorydd

Elusen D.R.Davies                  Y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd

Llywodraethwyr yr Ysgol      Cyng.Mrs.Edmondson

Y Gymdeithas Chwaraeon     Cyng.Mrs.Evans

Pwyllgor Cyllid                       Yr Is-gadeirydd,

Cyng.Mrs.Parry, Cyng.R.Paton, Cyng.Mrs.Brooke a Cyng.Mrs.Rogers.

10. AIL SEFYDLU’R RHEOLAU SEFYDLOG:

Cytunwyd ar hyn.

Daeth
y cyfarfod blynyddol i ben am 7:45


CYNGOR CYMUNED LLANSANFFRAID GLAN CONWY COMMUNITY COUNCIL
 
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING  18/05/2010 at 7:30
 
1.PRESENT:
 
Chairman- Cllr.O.Evans-Jones,
Cllr.J.Spicer, Cllr.C.P.Barton, Cllr.Mrs.A.Brooke, Cllr.T.S.Buckley,
Cllr.Mrs.S.Edmondson, Cllr.Mrs.C.Evans, Cllr.Mrs.A.Parry,
Cllr.Mrs.S.Lesiter-Burgess, Cllr.Mrs.P.Rodgers, Cllr.R.Paton, Conwy
C.B.Cllr.G.Rees,
 
 APOLOGIES:
 
Cllr.D.J.Rees,  CBM, PCSO

No members of the public were present.
 
2. MINUTES OF PREVIOUS A.G.M. – (26/05/09)
 
The minutes were accepted as being correct  
 
3. CHAIRMAN’S REPORT FOR 2008/09
 
The Chairman thanked the council for the privilege of chairing the Council. This had been the fourth time that
he had chaired the council. He had represented the council at the National Eisteddfod at Bala. He outlined the highlights of the year – developing the play park, the CCTV, daffodil planting, the skip week-end and the elderly people’s trip. He referred to the retirement of Mr.Victor Williams after over fifty years of service to the community. He thanked councilors for the co-operation that he received during his term of office and the Clerk for his work. He wished the incoming Chairman well for the year ahead
 
4. FINANCIAL REPORT:
 
A financial report, which had not been seen by the Auditor, was accepted.
 
5. ADOPTION/APPROVAL OF THE COUNCIL’S DOCUMENTS:
          
Standing Orders, Annual Investment Strategy, Risk Assessment Policy, Freedom of Information Policy and Annual Effectiveness Review.

Following a discussion on the above five documents, it was agreed to adopt/approve them for another year unless legislation
enforces changes.
 
6. SUSPENSION OF STANDING ORDERS:
 
This was approved
 
7. APPOINTMENT OF CHAIRMAN:
 
Cllr.O.Evans-Jones presented the Badge of Office to Cllr.John Spicer.

Cllr.Spicer was grateful for the privilege of chairing the council and thanked the ex-chairman for his work during the previous year.

He went on to outline his philosophy for the year – putting the council in the forefront of the community. He asked all to think of
projects that could be developed during the year – they would be discussed at the next general meeting of the council.
 
8. ELECTION OF VICE-CHAIRMAN:
 
Cllr.Mrs.S.Lesiter-Burgess was proposed, seconded and approved unanimously for the post of Vice-Chairman.
 
9. ANY OTHER BUSINESS:
 
Council Sub-committees:

The following were nominated to the committees:

            Public Footpaths                     All councilors

            Street Naming                         All councilors

            D.R.Davies Charity                The Chairman and Vice-chairman

            School Governing Body         Cllr.Mrs.Edmondson

            Sports Association                  Cllr.Mrs.Evans

            Finance Committee                 The Vice-chairman, Cllr.Mrs.Parry, Cllr.R.Paton,

                                                           Cllr.Mrs.Brooke, Cllr.Mrs.Rogers

 

10. REINSTATEMENT OF STANDING ORDERS.

This was approved
 
The annual meeting closed at 7:45

 

                                               

 


  Last updated on 31 July 2013
Community Web Kit provided free by BT